Title: Cách tư duy đúng để lựa chọn sản phẩm bán hàng với Amazon

(How to Think Right for Selecting Selling Products on Amazon)

Đối với người kinh doanh trực tuyến, Amazon là một trong những nền tảng quan trọng nhất để bán hàng. Tuy nhiên, để thành công trên Amazon, việc lựa chọn sản phẩm bán hàng đúng là một phần quan trọng không thể bỏ qua. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách tư duy đúng để lựa chọn sản phẩm bán hàng với Amazon, đồng thời cung cấp một số gợi ý cụ thể cho quy trình này.

For online entrepreneurs, Amazon is one of the most critical platforms for selling products. However, to succeed on Amazon, choosing the right products to sell is an essential aspect that cannot be overlooked. In this article, we will discuss how to think right when selecting products to sell on Amazon, while also providing some specific suggestions for this process.

 1. Hiểu thị trường của bạn (Understand Your Market)
 2. Vietnamese: Đầu tiên, bạn cần tìm hiểu về thị trường mà bạn muốn tham gia. Điều này bao gồm việc nghiên cứu về nhu cầu của khách hàng, cạnh tranh trong lĩnh vực bạn quan tâm và xu hướng thị trường.
 3. English: First and foremost, you need to research the market you want to enter. This includes studying customer demands, competition in your area of interest, and market trends.
 4. 2. Xác định nguồn cung cấp sản phẩm (Identify Product Sources)
 5. Vietnamese: Bạn phải xác định nguồn cung cấp đáng tin cậy cho sản phẩm của mình. Điều này có thể là việc tự sản xuất, hợp tác với nhà sản xuất hoặc mua hàng từ nguồn cung cấp thứ ba.
 6. English: You must identify reliable sources for your products. This can involve manufacturing yourself, partnering with manufacturers, or sourcing from third-party suppliers.
 7. 3. Xem xét lợi nhuận và chi phí (Consider Profit and Costs)
 8. Vietnamese: Trước khi quyết định, bạn cần tính toán kỹ lưỡng lợi nhuận dự kiến và các chi phí liên quan như vận chuyển, lưu kho, và phí Amazon.
 9. English: Before making a decision, you need to carefully calculate the expected profit and associated costs, such as shipping, storage, and Amazon fees.
 10. 4. Đánh giá tính cạnh tranh (Evaluate Competition)
 11. Vietnamese: Hãy xem xét mức độ cạnh tranh trong thị trường của bạn. Nếu thị trường quá đông đúc, bạn cần phải xem xét kỹ về cách sản phẩm của bạn sẽ nổi bật.
 12. English: Consider the level of competition in your market. If it’s too saturated, you’ll need to think carefully about how your product will stand out.
 13. 5. Thu thập ý kiến từ khách hàng (Gather Customer Feedback)
 14. Vietnamese: Trò chuyện với khách hàng tiềm năng và thu thập ý kiến của họ về sản phẩm bạn đang xem xét. Điều này có thể giúp bạn điều chỉnh sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của họ.
 15. English: Engage with potential customers and gather their feedback on the product you are considering. This can help you tailor the product to meet their needs.
 16. 6. Kiên nhẫn và kiên trì (Patience and Persistence)
 17. Vietnamese: Lựa chọn sản phẩm thường không phải là quyết định dễ dàng và có thể mất thời gian. Hãy kiên nhẫn và kiên trì trong quá trình này.
 18. English: Product selection is often not an easy decision and can take time. Be patient and persistent throughout this process.
 19. Nhớ rằng, việc tư duy đúng để lựa chọn sản phẩm bán hàng với Amazon không chỉ là khoản đầu tư về tài chính mà còn là khoản đầu tư về kiến thức và thời gian. Hãy tận dụng các công cụ và tài nguyên trực tuyến để hỗ trợ quyết định của bạn. Chúc bạn thành công trong việc kinh doanh trên Amazon!
 20. Remember that thinking right for selecting selling products on Amazon is not just a financial investment but also an investment in knowledge and time. Utilize online tools and resources to support your decision-making process. Best of luck with your Amazon business!
Cách tư duy đúng để lựa chọn sản phẩm bán hàng với Amazon

Leave a Reply

All in one