Cách Xóa Tài Khoản Amazon Một Cách Thanh Lọc và Hài Hước

Xóa Tài Khoản Amazon – The Comedy of Digital Breakup

Cách Xóa Tài Khoản Amazon

Bạn đã từng rơi vào tình yêu với Amazon, đúng không? Những gói hàng đầy tham vọng đến từ khắp nơi trên hành tinh, chỉ một cú nhấp chuột là có thể đưa chúng vào giỏ hàng của bạn. Nhưng rồi, đến một ngày, bạn quyết định dừng cuộc tình này. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xóa tài khoản Amazon một cách dễ dàng.

Tiếng Việt:

Đầu tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn. Rồi, hãy vào “Tài khoản của bạn”, nhấp vào “Quản lý tài khoản và đặt hàng Prime”. Ở phần dưới cùng của trang, bạn sẽ thấy một tùy chọn “Đóng tài khoản và xóa tất cả thông tin cá nhân của bạn”. Có lẽ đó là lúc bạn cảm thấy như mình đang xóa bỏ một mối tình đã lỡ hẹn.

English:

Now, take a deep breath and click on that option. Amazon will ask you to confirm your decision, just to make sure you’re not making a rash choice in the heat of the moment. It’s like Amazon’s way of saying, “Are you sure you want to break up with me?” You can’t blame them for trying to salvage the relationship!

Chinese:

现在,深呼吸并单击该选项。亚马逊会要求您确认您的决定,只是为了确保您不是在一时冲动中做出的选择。这就像亚马逊说的:“你确定要和我分手吗?” 你不能怪他们试图挽救这段感情!

Tiếng Việt:

Sau khi bạn xác nhận, hãy điền một lý do tại sao bạn đang chia tay Amazon. Có lẽ bạn muốn tiết kiệm tiền hoặc bạn đang nổi điên vì cái gì đó. Điều này có thể giúp Amazon cải thiện mối quan hệ của họ với các khách hàng.

English:

Once you’ve given your reason (or made up a hilarious one), Amazon will ask you to click that final “Close My Account” button. It’s almost like a digital breakup, where Amazon is the clingy ex who just won’t let go.

Chinese:

一旦您提供了您的原因(或编造了一个滑稽的原因),亚马逊将要求您单击最后的“关闭我的账户”按钮。这几乎就像是一次数字化的分手,亚马逊是那个执着的前任,就是不愿意放手。

Tiếng Việt:

Khi bạn hoàn tất, Amazon sẽ gửi cho bạn một email xác nhận. Đó là lúc bạn biết mình đã thực sự chia tay với Amazon. Nhưng đừng lo, nếu bạn quyết định quay lại, Amazon sẽ luôn chào đón bạn như một người yêu cũ trở về. Hãy nhớ rằng, tình yêu và Amazon đều có thể quay trở lại vào bất kỳ lúc nào!

English:

So, there you have it – the hilarious and lighthearted way to break up with Amazon. Remember, it’s not goodbye forever; it’s just see you later! And if you ever decide to rekindle the flame, Amazon will be there with open arms, ready to deliver your heart’s desires to your doorstep once more. Happy shopping or should we say, “Happy digital dating”?

Chinese:

所以,这就是与亚马逊分手的滑稽而轻松的方式。记住,这不是永远的告别;只是暂时分开!如果您决定重新点燃爱情,亚马逊将会敞开怀抱,随时准备再次将您的心愿送到您的门前。愉快的购物,或者我们应该说,“愉快的数字约会”?

P/s: Hãy nhớ đừng quên xoá hết thông tin cá nhân trước khi xóa tài khoản Amazon nhé!

cách xóa tài khoản amazon

Leave a Reply

All in one