Title: How to Handle Amazon’s Hidden TRACKING – Cách xử lý Amazon bị ẩn TRACKING – 如何处理亚马逊的隐藏跟踪

Việt Nam (Vietnamese):

Bất kỳ ai đã từng mua sắm trực tuyến đều biết về việc theo dõi và lấy dữ liệu của chúng tôi thông qua các giao dịch trực tuyến. Amazon, một trong những nền tảng mua sắm lớn nhất trên thế giới, cũng không ngoại lệ. Hãy cùng chúng tôi khám phá cách xử lý vấn đề Amazon bị ẩn TRACKING một cách hài hước.

Ở Amazon, bạn thường xuyên bị theo dõi mọi hoạt động mua sắm của mình. Họ sử dụng các cookie và công nghệ theo dõi khác để biết được bạn đang quan tâm đến cái gì và sau đó đề xuất sản phẩm tương ứng. Vào lúc này, bạn có thể nghĩ đó là một điều tốt, nhưng có lẽ bạn muốn giảm bớt sự theo dõi này một chút.

Tiếng Anh (English):

Anyone who has shopped online knows about the tracking and data collection that occurs through online transactions. Amazon, one of the world’s largest shopping platforms, is no exception. Let’s humorously explore how to handle the issue of Amazon’s hidden TRACKING.

At Amazon, you’re constantly being tracked in your shopping activities. They use cookies and other tracking technologies to determine what you’re interested in and then suggest corresponding products. At this point, you might think it’s a good thing, but perhaps you want to dial back on this tracking a bit.

Tiếng Trung (Chinese):

任何在网上购物的人都知道通过在线交易进行的跟踪和数据收集。 亚马逊,世界上最大的购物平台之一,也不例外。 让我们以幽默的方式探讨如何处理亚马逊的隐藏跟踪。

在亚马逊,您在购物活动中不断受到跟踪。 他们使用cookie和其他跟踪技术来确定您的兴趣,然后建议相应的产品。 在这一点上,您可能认为这是一件好事,但也许您想在一定程度上减少这种跟踪。

Cách xử lý Amazon bị ẩn TRACKING

Leave a Reply

All in one