Title: How to Check Your Amazon Gift Card Balance – Cách Kiểm Tra Số Dư Trên Thẻ Quà Tặng Amazon

Introduction (Giới Thiệu)

Amazon gift cards are a convenient way to shop for your favorite products on the world’s largest online marketplace. Whether you received a gift card or bought one yourself, it’s essential to keep track of your card’s balance to ensure you can use it for your purchases. In this guide, we will show you how to check your Amazon gift card balance, step by step, in both English and Vietnamese.

(Thẻ quà tặng Amazon là một cách tiện lợi để mua sắm các sản phẩm yêu thích trên thị trường trực tuyến lớn nhất thế giới. Cho dù bạn nhận được một thẻ quà tặng hoặc tự mua một cái, việc theo dõi số dư trên thẻ quà tặng rất quan trọng để đảm bảo bạn có thể sử dụng nó cho các giao dịch của mình. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra số dư trên thẻ quà tặng Amazon, từng bước, bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.)

Checking Amazon Gift Card Balance in English (Kiểm Tra Số Dư Thẻ Quà Tặng Amazon Bằng Tiếng Anh)

Follow these steps to check your Amazon gift card balance in English:

(Thực hiện các bước sau để kiểm tra số dư trên thẻ quà tặng Amazon bằng tiếng Anh:)

 1. Visit Amazon Website (Truy cập trang web Amazon)
 2. Open your web browser and go to the Amazon website (www.amazon.com).
 3. (Mở trình duyệt web của bạn và truy cập trang web Amazon (www.amazon.com).)
 4. 2. Log In (Đăng Nhập)
 5. If you’re not already logged in, sign in to your Amazon account using your email and password.
 6. (Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn bằng địa chỉ email và mật khẩu.)
 7. 3. Go to “Your Account” (Đi đến “Tài khoản của bạn”)
 8. Hover over the “Account & Lists” option in the top right corner of the page and click on “Your Account.”
 9. (Nhảy chuột qua tùy chọn “Account & Lists” ở góc trên bên phải của trang và nhấp vào “Your Account.”)
 10. 4. Select “Gift Cards” (Chọn “Gift Cards”)
 11. Under the “Amazon Wallet” section, select “Gift Cards.”
 12. (Trong phần “Amazon Wallet,” chọn “Gift Cards.”)
 13. 5. Check Your Balance (Kiểm Tra Số Dư)
 14. Here, you’ll see a section labeled “Gift Card Balance.” Your current balance will be displayed.
 15. (Tại đây, bạn sẽ thấy một phần được đặt tên là “Gift Card Balance.” Số dư hiện tại của bạn sẽ được hiển thị.)
 16. That’s it! You’ve successfully checked your Amazon gift card balance in English.
 17. (Đó là tất cả! Bạn đã kiểm tra số dư trên thẻ quà tặng Amazon của mình thành công bằng tiếng Anh.)
 18. Checking Amazon Gift Card Balance in Vietnamese (Kiểm Tra Số Dư Thẻ Quà Tặng Amazon Bằng Tiếng Việt)
 19. Thực hiện các bước sau để kiểm tra số dư trên thẻ quà tặng Amazon bằng tiếng Việt:
 20. 1. Truy cập trang web Amazon (Visit Amazon Website)
 21. Mở trình duyệt web của bạn và truy cập trang web Amazon (www.amazon.com).
 22. 2. Đăng nhập (Log In)
 23. Nếu bạn chưa đăng nhập, đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn bằng địa chỉ email và mật khẩu.
 24. 3. Đi đến “Tài khoản của bạn” (Go to “Your Account”)
 25. Nhảy chuột qua tùy chọn “Account & Lists” ở góc trên bên phải của trang và nhấp vào “Your Account.”
 26. 4. Chọn “Thẻ quà tặng” (Select “Gift Cards”)
 27. Dưới phần “Amazon Wallet,” chọn “Gift Cards.”
 28. 5. Kiểm tra số dư của bạn (Check Your Balance)
 29. Tại đây, bạn sẽ thấy một phần được đặt tên là “Gift Card Balance.” Số dư hiện tại của bạn sẽ được hiển thị.
 30. Đó là tất cả! Bạn đã kiểm tra số dư trên thẻ quà tặng Amazon của mình thành công bằng tiếng Việt.
 31. Conclusion (Kết Luận)
 32. Now that you know how to check your Amazon gift card balance in both English and Vietnamese, you can keep track of your funds and make the most of your Amazon shopping experience. Happy shopping!
 33. (Bây giờ bạn đã biết cách kiểm tra số dư trên thẻ quà tặng Amazon của mình bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, bạn có thể theo dõi tài chính của mình và tận hưởng trải nghiệm mua sắm trên Amazon một cách tốt nhất. Chúc bạn mua sắm vui vẻ!)
check balance on amazon gift card

Leave a Reply

All in one