Tiêu đề: Check my Amazon Gift Card Balance

Tiếng Việt:

Bạn đang sở hữu một phiếu quà tặng Amazon và muốn biết số dư còn lại của nó? Không phải lo lắng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra số dư của phiếu quà tặng Amazon một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Cách kiểm tra số dư Phiếu quà tặng Amazon của bạn:

Truy cập trang web Amazon: Mở trình duyệt web và truy cập vào trang chính của Amazon (www.amazon.com).

Đăng nhập vào tài khoản của bạn: Nếu bạn đã có tài khoản Amazon, hãy đăng nhập vào tài khoản của mình bằng cách nhấp vào “Sign In” ở góc trên bên phải của trang chủ.

Điều hướng đến trang “Manage Gift Card Balance”: Sau khi đăng nhập, di chuyển chuột đến phần “Account & Lists” và chọn “Gift cards.”

Nhập thông tin Phiếu quà tặng: Trên trang quản lý Phiếu quà tặng, bạn sẽ thấy một ô để nhập thông tin Phiếu quà tặng. Hãy nhập mã Phiếu quà tặng và mã PIN của bạn vào đó.

Kiểm tra số dư: Sau khi bạn đã nhập thông tin, nhấn “Check” hoặc “Check Balance” để kiểm tra số dư còn lại trên Phiếu quà tặng của bạn.

Kết quả kiểm tra số dư: Số dư còn lại trên Phiếu quà tặng Amazon của bạn sẽ hiển thị trên màn hình.

Bằng cách làm theo các bước trên, bạn có thể dễ dàng kiểm tra số dư của Phiếu quà tặng Amazon của mình và sử dụng nó để mua sắm trên Amazon.

English:

Do you own an Amazon gift card and want to know its remaining balance? Don’t worry, we’ll guide you on how to check your Amazon gift card balance quickly and easily.

How to Check Your Amazon Gift Card Balance:

Access the Amazon Website: Open a web browser and go to the official Amazon website (www.amazon.com).

Log into Your Account: If you have an Amazon account, log in to your account by clicking “Sign In” in the top right corner of the homepage.

Navigate to “Manage Gift Card Balance”: After logging in, hover over “Account & Lists” and select “Gift cards.”

Enter Gift Card Information: On the Gift Card management page, you will see a box to enter your gift card code and PIN.

Check Your Balance: Once you’ve entered the information, click “Check” or “Check Balance” to verify the remaining balance on your gift card.

Balance Check Result: The remaining balance on your Amazon gift card will be displayed on the screen.

By following these steps, you can easily check your Amazon gift card balance and use it for shopping on Amazon.

check my amazon gift card balance

Leave a Reply

All in one