Title: Kiểm tra số dư thẻ quà tặng Amazon – Check Amazon Gift Card Balance

Tiếng Việt:

Bạn đã từng nhận được một thẻ quà tặng Amazon và muốn biết số dư còn lại trên thẻ đó? Hoặc bạn chỉ đơn giản là muốn kiểm tra xem có bao nhiêu tiền trong tài khoản quà tặng của mình trên Amazon? Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra số dư thẻ quà tặng Amazon của mình một cách dễ dàng.

Cách kiểm tra số dư thẻ quà tặng Amazon:

Trang web Amazon: Đầu tiên, bạn cần truy cập trang web chính thức của Amazon. Đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn nếu bạn chưa thực hiện việc đó.

Điều hướng đến trang quản lý tài khoản: Sau khi đăng nhập, di chuyển con trỏ chuột đến tên của bạn ở góc trên cùng bên phải của trang và chọn “Tài khoản của bạn”.

Chọn “Quà tặng và Thẻ”: Trong menu “Tài khoản của bạn”, bạn sẽ thấy một mục gọi là “Quà tặng và Thẻ”. Hãy nhấp vào đó.

Chọn “Quản lý số dư thẻ quà tặng”: Trong mục “Quà tặng và Thẻ”, bạn sẽ thấy tùy chọn “Quản lý số dư thẻ quà tặng”. Hãy chọn nó.

Nhập thông tin thẻ quà tặng: Bạn sẽ cần nhập mã số thẻ quà tặng và mã PIN của nó. Sau khi nhập thông tin này, nhấp vào nút “Thêm vào tài khoản của bạn”.

Kiểm tra số dư: Khi bạn đã thêm thẻ quà tặng vào tài khoản, bạn sẽ thấy số dư hiện tại của thẻ trên trang “Quản lý số dư thẻ quà tặng”.

Việc kiểm tra số dư thẻ quà tặng Amazon rất đơn giản và nhanh chóng. Hãy đảm bảo kiểm tra số dư thường xuyên để biết được số tiền bạn còn lại trong tài khoản quà tặng của mình.

English:

Have you ever received an Amazon gift card and want to know the remaining balance on it? Or perhaps you just want to check how much money is left in your Amazon gift card account? Don’t worry; we’ll guide you on how to easily check your Amazon gift card balance.

How to check your Amazon gift card balance:

Amazon Website: First, you need to visit the official Amazon website. Log in to your Amazon account if you haven’t already done so.

Navigate to Account Page: After logging in, hover over your name in the top-right corner of the page and select “Your Account.”

Choose “Gift Cards & Reload”: In the “Your Account” menu, you’ll see a section called “Gift Cards & Reload.” Click on it.

Select “Manage Gift Card Balance”: Within the “Gift Cards & Reload” section, you’ll find the option “Manage Gift Card Balance.” Click on it.

Enter Gift Card Details: You’ll need to enter the gift card’s card number and its PIN. After entering this information, click on the “Add to Your Account” button.

Check Balance: Once you’ve added the gift card to your account, you’ll see the current balance of the card on the “Manage Gift Card Balance” page.

Checking your Amazon gift card balance is simple and quick. Make sure to check the balance regularly to keep track of the money remaining in your gift card account.

ck amazon gift card balance

Leave a Reply

All in one