Crypter GALAXY – Bảo vệ Virus: Tránh Phát Hiện Bởi Phần Mềm Diệt Virus

Tiếng Việt

Crypter GALAXY là một công cụ mã hóa mã độc được phát triển bởi các nhà nghiên cứu bảo mật của Cylance. Công cụ này sử dụng các kỹ thuật mã hóa tiên tiến để biến mã độc thành một tập tin vô hại, khiến cho phần mềm diệt virus không thể phát hiện được.

Crypter GALAXY hoạt động theo cách sau:

Công cụ sẽ quét mã độc và xác định các thành phần quan trọng của nó.

Các thành phần này sẽ được mã hóa bằng một khóa bí mật.

Khóa bí mật sẽ được lưu trữ trong một tập tin riêng biệt.

Khi phần mềm diệt virus quét tập tin mã độc, nó sẽ chỉ thấy một tập tin vô hại. Để giải mã tập tin này, phần mềm diệt virus cần phải có khóa bí mật. Tuy nhiên, khóa bí mật được lưu trữ trong một tập tin riêng biệt, khiến cho phần mềm diệt virus không thể truy cập được.

Crypter GALAXY là một công cụ mã hóa mã độc hiệu quả, có thể giúp các tác giả mã độc tránh được sự phát hiện của phần mềm diệt virus. Tuy nhiên, công cụ này cũng có thể được sử dụng cho mục đích xấu, chẳng hạn như phát tán mã độc.

English

Crypter GALAXY is a malware encryption tool developed by Cylance security researchers. This tool uses advanced encryption techniques to turn malware into a harmless file, making it undetectable by antivirus software.

Crypter GALAXY works as follows:

The tool scans the malware and identifies its important components.

These components are encrypted with a secret key.

The secret key is stored in a separate file.

When antivirus software scans the malware file, it will only see a harmless file. To decrypt this file, the antivirus software needs to have the secret key. However, the secret key is stored in a separate file, making it inaccessible to the antivirus software.

Crypter GALAXY is an effective malware encryption tool that can help malware authors evade detection by antivirus software. However, this tool can also be used for malicious purposes, such as spreading malware.

Additional information

Crypter GALAXY is a commercial product that is available for purchase from Cylance.

The tool is available for Windows, macOS, and Linux.

Crypter GALAXY is a powerful tool that can be used for both good and bad purposes.

Conclusion

Crypter GALAXY is a powerful tool that can be used to protect malware from detection by antivirus software. However, this tool should be used with caution, as it can also be used for malicious purposes.

Crypter GALAXY – Bảo vệ Virus: Tránh Phát Hiện Bởi Phần Mềm Diệt Virus

Leave a Reply

All in one