Dễ dàng! Đăng ký VPS miễn phí 1 tháng với 1GB RAM và 20GB SSD

Tiếng Việt

VPS là một máy chủ riêng ảo, cung cấp cho bạn quyền truy cập đầy đủ vào một máy chủ vật lý. VPS có thể được sử dụng để chạy các ứng dụng web, lưu trữ dữ liệu, hoặc bất kỳ mục đích nào khác mà bạn cần một máy chủ riêng.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để thử nghiệm với VPS mà không phải trả tiền, thì có một số nhà cung cấp cung cấp các gói VPS miễn phí. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký VPS miễn phí 1 tháng với 1GB RAM và 20GB SSD từ nhà cung cấp Fastmako.

Bước 1: Tạo tài khoản

Để bắt đầu, hãy truy cập trang web của Fastmako và nhấp vào nút “Đăng ký”. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một địa chỉ email và mật khẩu.

Bước 2: Xác minh địa chỉ email của bạn

Sau khi tạo tài khoản, bạn sẽ nhận được một email xác minh. Nhấp vào liên kết trong email để xác minh địa chỉ email của bạn.

Bước 3: Đặt hàng VPS miễn phí

Sau khi xác minh địa chỉ email của mình, bạn có thể đặt hàng VPS miễn phí. Nhấp vào tab “VPS” và chọn gói “ROOT 1N”.

Bước 4: Hoàn thành đơn hàng

Trong trang tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin thanh toán. Bạn có thể chọn trả tiền bằng thẻ tín dụng hoặc PayPal.

Bước 5: Đăng nhập vào VPS của bạn

Sau khi hoàn tất đơn hàng, bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập cho VPS của mình. Bạn có thể sử dụng thông tin này để đăng nhập vào máy chủ bằng trình duyệt web hoặc SSH.

Lưu ý:

Gói VPS miễn phí của Fastmako có dung lượng lưu trữ giới hạn là 20GB.

Bạn chỉ có thể sử dụng VPS miễn phí trong vòng 1 tháng.

English

A VPS, or virtual private server, is a dedicated server that is hosted on a physical server. VPSs can be used to run web applications, store data, or any other purpose that requires a dedicated server.

If you are looking for a way to try out a VPS without paying, there are a number of providers that offer free VPS plans. In this article, we will walk you through how to sign up for a free 1-month VPS with 1GB RAM and 20GB SSD from Fastmako.

Step 1: Create an account

To get started, visit the Fastmako website and click the “Sign Up” button. You will be asked to provide an email address and password.

Step 2: Verify your email address

After creating an account, you will receive an email verification. Click the link in the email to verify your email address.

Step 3: Order a free VPS

After verifying your email address, you can order a free VPS. Click the “VPS” tab and select the “ROOT 1N” plan.

Step 4: Complete your order

On the next page, you will be asked to provide payment information. You can choose to pay with a credit card or PayPal.

Step 5: Login to your VPS

After completing your order, you will receive login information for your VPS. You can use this information to login to the server using a web browser or SSH.

Note:

The free VPS plan from Fastmako has a limited storage of 20GB.

You can only use the free VPS for 1 month.

Các từ khóa liên quan:

VPS miễn phí

VPS 1GB RAM

VPS 20GB SSD

Fastmako

Tiêu đề phụ:

Cách đăng ký VPS miễn phí 1 tháng với 1GB RAM và 20GB SSD từ Fastmako

Hướng dẫn đăng ký VPS miễn phí 1 tháng với 1GB RAM và 20GB SSD từ Fastmako

Đăng ký VPS miễn phí 1 tháng với 1GB RAM và 20GB SSD từ Fastmako chỉ trong 5 phút

Mô tả:

Bài viết này hướng dẫn bạn cách đăng ký VPS miễn phí

Dễ Dàng! Đăng Ký VPS Miễn Phí 1 Tháng với 1GB RAM và 20GB SSD

Leave a Reply

All in one