Skip to content

eBay Cookie Pumper Như Người Thật, Nuôi Số Lượng Lớn Tài Khoản eBay Trên Mutilogin, Gologin, Gologin Crack Offline, Windows,…

eBay Cookie Pumper Như Người Thật, Nuôi Số Lượng Lớn Tài Khoản eBay Trên Mutilogin, Gologin, Gologin Crack Offline, Windows,…

Tool tổng hợp top các hành động thoái quen người dùng, giúp nuôi account không bị chết sản. Anh em có quan tâm contact Telegram mình https://t.me/ToolsKiemTrieuDo

eBay cookie pumper, also known as eBay cookie robot, is a tool designed to automate actions on the eBay homepage. It uses programmed artificial intelligence to mimic the actions of a real user and perform more than 500 commonly used actions on the site. The tool can be used on popular browsers such as Chrome, Firefox, and Brave, and can search for keywords on Google and other sites like eBay, Etsy, and Walmart.

Acting like a real user: The tool aggregates blocks and intelligently runs threads to mimic the actions of a real user on the eBay site.

Call Mutiogin, Vmlogin, Gologin, X login, Adspower, Hidemyacc: The tool can perform various login actions using different methods to ensure that the user’s account remains secure.

Search keywords from Google: The tool can search for keywords on Google and inside pages on eBay and other sites.

Click on products by keyword: The tool can click on products that match a specific keyword, allowing users to easily find what they’re looking for.

Random product viewing: The tool can randomly click on products to view their details and specifications.

Adding items to cart: The tool can add items to a user’s cart, allowing them to purchase items quickly and easily.

Changing payment and shipping methods: The tool can change the payment and shipping methods for an order, allowing users to customize their purchases to their specific needs.


Reading reviews: The tool can read product reviews, including those that are most helpful, to help users make informed purchasing decisions.

Browsing catalogs: The tool can browse through product catalogs, randomly clicking on items to view their details and specifications.

Timer random ms: The tool can set a timer for random milliseconds, ensuring that actions are performed in a realistic and human-like manner.

Custom keywords: The tool allows users to enter custom keywords to search for specific products.

 

 

Control Mutilogin, VMlogin, Xlogin, Chrome…

 

Tính Năng Cơ Bản:

– Tìm kiếm từ khóa từ Google. Click vào Ebay.

– Dạo các site ngoài để lấy cookies.

– Tìm kiếm theo từ khóa trong Ebay.

– Click các item liên quan đến từ khóa.

– Click xem hình, xem chi tiết sản phẩm.

– Dạo và đọc tất cả danh mục về Seller, Policy,…

– Còn nhiều tính năng nâng cao khác.

LIÊN HỆ ĐỂ YÊU CẦU THÊM TÍNH NĂNG NHƯ MONG MUỐN.

Website: https://toolskiemtrieudo.com 

Anh em quan tâm contact Telegram: Tool trọn đời, update liên tục, chất lượng như người thật,  giá sinh viên

Admin : https://t.me/ToolsKiemTrieuDo  Group: https://t.me/ToolsKiemTrieuDoGroup

Leave a Comment