eBay Cookie Pumper Như Người Thật, Nuôi Số Lượng Lớn Tài Khoản eBay Trên Mutilogin, Gologin, Gologin Crack Offline, Windows,…

Tool tổng hợp top các hành động thoái quen người dùng, giúp nuôi account không bị chết sản. Anh em có quan tâm contact Telegram mình https://t.me/ToolsKiemTrieuDo

eBay cookie pumper, also known as eBay cookie robot, is a tool designed to automate actions on the eBay homepage. It uses programmed artificial intelligence to mimic the actions of a real user and perform more than 500 commonly used actions on the site. The tool can be used on popular browsers such as Chrome, Firefox, and Brave, and can search for keywords on Google and other sites like eBay, Etsy, and Walmart.

Acting like a real user: The tool aggregates blocks and intelligently runs threads to mimic the actions of a real user on the eBay site.

Call Mutiogin, Vmlogin, Gologin, X login, Adspower, Hidemyacc: The tool can perform various login actions using different methods to ensure that the user’s account remains secure.

Search keywords from Google: The tool can search for keywords on Google and inside pages on eBay and other sites.

Click on products by keyword: The tool can click on products that match a specific keyword, allowing users to easily find what they’re looking for.

Random product viewing: The tool can randomly click on products to view their details and specifications.

Adding items to cart: The tool can add items to a user’s cart, allowing them to purchase items quickly and easily.

Changing payment and shipping methods: The tool can change the payment and shipping methods for an order, allowing users to customize their purchases to their specific needs.


Reading reviews: The tool can read product reviews, including those that are most helpful, to help users make informed purchasing decisions.

Browsing catalogs: The tool can browse through product catalogs, randomly clicking on items to view their details and specifications.

Timer random ms: The tool can set a timer for random milliseconds, ensuring that actions are performed in a realistic and human-like manner.

Custom keywords: The tool allows users to enter custom keywords to search for specific products.

 

 

Control Mutilogin, VMlogin, Xlogin, Chrome…

 

Tính Năng Cơ Bản:

– Tìm kiếm từ khóa từ Google. Click vào Ebay.

– Dạo các site ngoài để lấy cookies.

– Tìm kiếm theo từ khóa trong Ebay.

– Click các item liên quan đến từ khóa.

– Click xem hình, xem chi tiết sản phẩm.

– Dạo và đọc tất cả danh mục về Seller, Policy,…

– Còn nhiều tính năng nâng cao khác.

LIÊN HỆ ĐỂ YÊU CẦU THÊM TÍNH NĂNG NHƯ MONG MUỐN.

Website: https://toolskiemtrieudo.com 

Anh em quan tâm contact Telegram: Tool trọn đời, update liên tục, chất lượng như người thật,  giá sinh viên

Admin : https://t.me/ToolsKiemTrieuDo  Group: https://t.me/ToolsKiemTrieuDoGroup

 

Hướng dẫn sử dụng ebay với gologin online: 

 

Bước 1: Chạy Gologin Online thì chọn Gologin-API, OFFline thì Gologin- Load Profile

Bước 2: Nhập Số Luồng muốn chạy, ở đây chạy 3 luồng một lần chọn 3, Thời gian Delay 25

Bước 3: Chọn Proxy, chạy Online nên chọn Không Proxy

Bước 4: Vì chạy Gologin Online nên cần nhập API – Qua ứng dụng gologin tạo 1 cái và sao chép vào

Bước 5: Sao chép ID của hồ sơ bỏ vào tệp ProfileID

Bước 6: Nhấn Load Data

Bước 7: START, Xong

English:

Step 1: Run Gologin Online then choose Gologin-API, OFFline then Gologin- Load Profile

Step 2: Enter number of Threads to run, here run 3 threads at once choose 3, Delay time 25

Step 3: Choose Proxy, running Online so choose No Proxy

Step 4: Because running Gologin Online need to enter API – Through gologin app create 1 and copy in

Step 5: Copy Profile ID into ProfileID file

Step 6: Click Load Data

Step 7: START, Done

Chinese:

第1步:运行Gologin Online然后选择Gologin-API,离线则选择Gologin-加载配置文件

第2步:输入要运行的线程数量,这里一次运行3个线程选择3,延迟时间为25

第3步:选择代理,在线运行所以选择无代理

第4步:由于在线运行Gologin需要输入API – 通过gologin应用程序创建1个并复制

第5步:将配置文件ID复制到ProfileID文件中

第6步:点击加载数据

第7步:开始,完成

eBay Cookie Pumper Như Người Thật, Nuôi Số Lượng Lớn Tài Khoản eBay Trên Mutilogin, Gologin, Gologin Crack Offline, Windows,…

Leave a Reply

All in one