Facebook Bật Mí Tính Năng UnSend: Lấy Lại Tin Nhắn Đã Gửi!

Facebook Bật Mí Tính Năng UnSend: Lấy Lại Tin Nhắn Đã Gửi!

Tiếng Việt

Facebook đã chính thức công bố tính năng UnSend, cho phép người dùng thu hồi tin nhắn đã gửi trên Facebook Messenger. Tính năng này đã được thử nghiệm từ năm 2022 và hiện đã được triển khai rộng rãi cho tất cả người dùng.

Cách sử dụng tính năng UnSend

Để thu hồi tin nhắn đã gửi trên Facebook Messenger, người dùng thực hiện theo các bước sau:

Mở ứng dụng Facebook Messenger.

Nhấn và giữ tin nhắn muốn thu hồi.

Nhấn vào biểu tượng thùng rác.

Nhấn vào “Thu hồi”.

Tin nhắn sẽ được thu hồi khỏi hộp thư của người gửi và người nhận. Tuy nhiên, người nhận vẫn có thể xem nội dung tin nhắn nếu họ đã đọc trước khi người gửi thu hồi.

Các hạn chế của tính năng UnSend

Tính năng UnSend có một số hạn chế như sau:

Chỉ áp dụng cho tin nhắn văn bản. Các tin nhắn hình ảnh, video, GIF,… sẽ không thể thu hồi.

Chỉ có thể thu hồi tin nhắn trong vòng 10 phút kể từ khi gửi.

Người nhận vẫn có thể xem nội dung tin nhắn nếu họ đã đọc trước khi người gửi thu hồi.

Lợi ích của tính năng UnSend

Tính năng UnSend mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, bao gồm:

Giúp người dùng tránh gửi nhầm tin nhắn hoặc tin nhắn có nội dung nhạy cảm.

Giữ gìn mối quan hệ với người khác.

Bảo vệ danh tiếng cá nhân.

Kết luận

Tính năng UnSend là một tính năng hữu ích giúp người dùng tránh gửi nhầm tin nhắn hoặc tin nhắn có nội dung nhạy cảm. Tính năng này đã được triển khai rộng rãi cho tất cả người dùng Facebook Messenger.

English

Facebook has officially announced the UnSend feature, which allows users to recall messages that have been sent on Facebook Messenger. This feature has been in testing since 2022 and is now widely available to all users.

How to use the UnSend feature

To recall a message that has been sent on Facebook Messenger, users follow these steps:

Open the Facebook Messenger app.

Press and hold the message you want to recall.

Tap the trash can icon.

Tap “Recall”.

The message will be recalled from the sender’s and recipient’s inbox. However, the recipient may still be able to view the message content if they had read it before the sender recalled it.

Limitations of the UnSend feature

The UnSend feature has some limitations as follows:

Only applies to text messages. Image, video, GIF,… messages cannot be recalled.

Can only recall messages within 10 minutes of sending.

The recipient may still be able to view the message content if they had read it before the sender recalled it.

Benefits of the UnSend feature

The UnSend feature provides many benefits for users, including:

Helps users avoid sending wrong messages or messages with sensitive content.

Maintain relationships with others.

Protect personal reputation.

Conclusion

The UnSend feature is a useful feature that helps users avoid sending wrong messages or messages with sensitive content. This feature has been widely rolled out to all Facebook Messenger users.

Additional information

In addition to the above information, here are some additional things to keep in mind about the UnSend feature:

The UnSend feature is not available for group chats.

The UnSend feature is not available for messages that have been forwarded or replied to.

The UnSend feature is not available for messages that have been deleted by the recipient.

Conclusion

The UnSend feature is a useful tool that can help users avoid sending wrong or embarrassing messages.

Leave a Comment

All in one