Title: How to Place an Amazon Gift Card Order – Cách Đặt Mua Thẻ Quà Tặng Amazon

Introduction (Giới thiệu)

Amazon gift cards are a convenient way to shop for your favorite products on the world’s largest online marketplace. In this guide, we’ll show you how to easily place an order for an Amazon gift card, whether you’re in Vietnam or anywhere else. Hãy cùng tìm hiểu cách đặt mua thẻ quà tặng Amazon một cách đơn giản và thuận tiện.

Step 1: Visit Amazon Website (Bước 1: Truy cập trang web Amazon)

In your web browser, go to the Amazon website (www.amazon.com).

Trong trình duyệt web của bạn, hãy truy cập trang web Amazon (www.amazon.com).

Step 2: Sign In or Create an Account (Bước 2: Đăng Nhập hoặc Tạo Tài Khoản)

If you already have an Amazon account, sign in. If not, create a new account.

Nếu bạn đã có tài khoản Amazon, hãy đăng nhập. Nếu chưa có, hãy tạo một tài khoản mới.

Step 3: Navigate to Amazon Gift Cards (Bước 3: Điều Hướng đến Thẻ Quà Tặng Amazon)

On the Amazon homepage, hover over “Account & Lists” and select “Gift Cards.”

Trên trang chủ của Amazon, di chuột qua “Account & Lists” và chọn “Gift Cards.”

Step 4: Choose Gift Card Type (Bước 4: Chọn Loại Thẻ Quà Tặng)

Select the type of gift card you want: eGift or physical card.

Chọn loại thẻ quà tặng bạn muốn: Thẻ quà tặng điện tử (eGift) hoặc thẻ vật lý.

Step 5: Customize Your Gift Card (Bước 5: Tùy chỉnh Thẻ Quà Tặng Của Bạn)

Personalize your gift card with a custom design and message.

Tùy chỉnh thẻ quà tặng của bạn với một thiết kế và thông điệp riêng.

Step 6: Select Gift Card Value (Bước 6: Chọn Giá Trị Thẻ Quà Tặng)

Choose the amount you want to load onto the gift card.

Chọn số tiền bạn muốn nạp vào thẻ quà tặng.

Step 7: Add to Cart and Proceed to Checkout (Bước 7: Thêm vào Giỏ Hàng và Tiến Hành Thanh Toán)

Add the gift card to your cart and proceed to checkout.

Thêm thẻ quà tặng vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán.

Step 8: Review and Place Your Order (Bước 8: Xem Lại và Đặt Hàng)

Review your order details, including the gift card value and recipient information.

Xem lại thông tin đơn hàng của bạn, bao gồm giá trị thẻ quà tặng và thông tin người nhận.

Click “Place your order” to complete the purchase.

Nhấp vào “Đặt hàng của bạn” để hoàn tất mua sắm.

Conclusion (Kết Luận)

Placing an order for an Amazon gift card is a straightforward process, and it allows you to give the perfect gift to your loved ones or yourself. Now you know how to do it, so go ahead and start shopping on Amazon with your gift card today! Việc đặt mua thẻ quà tặng Amazon là một quy trình đơn giản, cho phép bạn tặng một món quà hoàn hảo cho người thân yêu hoặc bản thân. Bây giờ bạn đã biết cách làm, hãy bắt đầu mua sắm trên Amazon bằng thẻ quà tặng của bạn ngay hôm nay!

gift card amazon place order

Leave a Reply

All in one