Gift Card Amazon to PayPal: Đổi Quà Tặng Amazon Sang PayPal Dễ Dàng

Gift card Amazon là một cách tuyệt vời để mua sắm trực tuyến và trải nghiệm nhiều sản phẩm hấp dẫn. Tuy nhiên, có những trường hợp bạn muốn đổi gift card Amazon thành tiền mặt trên tài khoản PayPal của mình. Chúng ta sẽ hướng dẫn bạn cách làm điều này một cách đơn giản và nhanh chóng.

Bước 1: Kiểm Tra Gift Card Amazon

Trước tiên, hãy xác định giá trị của gift card Amazon bạn muốn đổi. Đảm bảo rằng nó vẫn còn giá trị và chưa được sử dụng. Điều này đảm bảo bạn nhận được số tiền tương ứng trên tài khoản PayPal của mình.

Bước 2: Sử Dụng Dịch Vụ Trung Gian

Có nhiều dịch vụ trung gian trực tuyến mà bạn có thể sử dụng để đổi gift card Amazon thành tiền mặt PayPal. Một số dịch vụ phổ biến bao gồm Raise, CardCash, và Cardpool. Truy cập trang web của họ và làm theo hướng dẫn để bắt đầu quy trình đổi.

Bước 3: Điền Thông Tin Gift Card

Ở bước này, bạn sẽ cần điền thông tin về gift card Amazon của bạn, bao gồm số seri và mã PIN (nếu có). Điều này giúp xác minh giá trị của gift card và đảm bảo rằng nó hợp lệ.

Bước 4: Chọn PayPal Làm Phương Thức Thanh Toán

Khi bạn đã xác nhận thông tin gift card, dịch vụ sẽ yêu cầu bạn chọn phương thức thanh toán. Hãy chọn PayPal làm phương thức thanh toán để nhận số tiền vào tài khoản PayPal của bạn.

Bước 5: Nhận Tiền Vào Tài Khoản PayPal

Sau khi hoàn thành quy trình, bạn sẽ nhận được số tiền tương ứng vào tài khoản PayPal của mình. Thời gian chuyển tiền có thể khác nhau tùy theo dịch vụ bạn sử dụng.

Lưu Ý Quan Trọng:

Hãy luôn sử dụng các dịch vụ đáng tin cậy để đổi gift card để tránh rủi ro gian lận.

Chắc chắn kiểm tra tỷ lệ hoa hồng hoặc phí mà dịch vụ trung gian có thể thu khi bạn sử dụng dịch vụ của họ.

Như vậy, việc đổi gift card Amazon thành tiền mặt PayPal có thể thực hiện một cách dễ dàng và nhanh chóng thông qua các dịch vụ trung gian uy tín trực tuyến. Điều này giúp bạn tận dụng giá trị của gift card một cách hiệu quả và thuận tiện. Chúc bạn thành công!*

Gift Card Amazon to PayPal: Easily Convert Your Amazon Gift Card to PayPal

Amazon gift cards are a fantastic way to shop online and enjoy a wide range of exciting products. However, there may be times when you want to convert your Amazon gift card into cash on your PayPal account. We will guide you on how to do this easily and quickly.

Step 1: Check Your Amazon Gift Card

First, determine the value of the Amazon gift card you want to convert. Make sure it is still valid and has not been used. This ensures you receive the corresponding amount in your PayPal account.

Step 2: Use an Intermediary Service

There are several popular online intermediary services you can use to convert your Amazon gift card into PayPal cash. Some common services include Raise, CardCash, and Cardpool. Visit their websites and follow the instructions to start the conversion process.

Step 3: Enter Gift Card Information

In this step, you’ll need to enter information about your Amazon gift card, including the serial number and PIN (if applicable). This helps verify the value of the gift card and ensures it is valid.

Step 4: Choose PayPal as Your Payment Method

Once you’ve confirmed the gift card information, the service will ask you to select a payment method. Choose PayPal as your payment method to receive the funds in your PayPal account.

Step 5: Receive Funds in Your PayPal Account

After completing the process, you will receive the corresponding amount in your PayPal account. The transfer time may vary depending on the service you use.

Important Notes:

Always use reputable services to convert gift cards to avoid the risk of fraud.

Be sure to check the commission or fees that the intermediary service may charge when you use their services.

In conclusion, converting your Amazon gift card into PayPal cash can be done easily and conveniently through trustworthy online intermediary services. This allows you to make the most of your gift card’s value. Good luck!

gift card amazon to paypal

Leave a Reply

All in one