Gift Card Amazon Transfer: How to Send and Receive Amazon Gift Cards

Gift Card Amazon Transfer: Cách Gửi và Nhận Thẻ Quà Tặng Amazon

English Version:

In today’s digital age, gift cards have become a popular way to show appreciation and celebrate special occasions. Amazon, being one of the largest online marketplaces, offers a wide range of gift cards for various occasions. If you’ve received an Amazon gift card and want to transfer it to someone else or vice versa, this guide will walk you through the process step by step.

How to Send an Amazon Gift Card:

Log In to Your Amazon Account: Start by logging in to your Amazon account. If you don’t have one, you’ll need to create one.

Navigate to the Gift Cards Section: Once logged in, go to the “Gift Cards” section on the Amazon website.

Choose Your Gift Card: Select the gift card you want to send. Amazon offers a wide variety of gift card designs and denominations, so pick the one that suits your occasion.

Add a Personal Message: You can personalize the gift card by adding a custom message to it.

Select the Delivery Method: Choose whether you want to email the gift card, print it at home, or send it through the mail.

Enter the Recipient’s Information: Provide the recipient’s email address or physical address, depending on your chosen delivery method.

Review and Confirm: Double-check all the details, and then confirm your purchase.

How to Receive an Amazon Gift Card:

Check Your Email: If someone has sent you an Amazon gift card via email, check your inbox and locate the email from Amazon.

Redeem the Gift Card: Open the email and click on the “Redeem Now” button. This will add the gift card balance to your Amazon account.

Shop on Amazon: Now that you’ve received the gift card balance, you can use it to make purchases on Amazon.

Remember that Amazon gift cards are non-transferable once they are applied to an account.

Whether you’re sending or receiving an Amazon gift card, it’s a convenient way to share the joy of online shopping with your loved ones.

Phiên bản Tiếng Việt:

Ở trong thời đại số hóa ngày nay, thẻ quà tặng đã trở thành một cách phổ biến để thể hiện lòng biết ơn và kỷ niệm các dịp đặc biệt. Amazon, là một trong những trang thương mại điện tử lớn nhất, cung cấp nhiều loại thẻ quà tặng cho các dịp khác nhau. Nếu bạn đã nhận được một thẻ quà tặng Amazon và muốn chuyển nó cho người khác hoặc ngược lại, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn từng bước.

Cách Gửi Thẻ Quà Tặng Amazon:

Đăng Nhập vào Tài Khoản Amazon Của Bạn: Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn cần phải tạo một tài khoản.

Truy Cập Phần Thẻ Quà Tặng: Sau khi đăng nhập, điều hướng đến phần “Thẻ Quà Tặng” trên trang web của Amazon.

Chọn Thẻ Quà Tặng Của Bạn: Chọn thẻ quà tặng bạn muốn gửi. Amazon cung cấp nhiều loại thiết kế và mệnh giá khác nhau, vì vậy hãy chọn một loại phù hợp với dịp của bạn.

Thêm Lời Nhắn Cá Nhân: Bạn có thể cá nhân hóa thẻ quà tặng bằng cách thêm một thông điệp tùy chỉnh.

Chọn Phương Thức Giao Hàng: Chọn xem bạn có muốn gửi thẻ quà tặng qua email, in ở nhà, hay gửi bằng đường bưu điện.

Nhập Thông Tin Người Nhận: Cung cấp địa chỉ email hoặc địa chỉ vận chuyển của người nhận, tùy thuộc vào phương thức giao hàng bạn chọn.

Xem Xét và Xác Nhận: Kiểm tra kỹ tất cả các chi tiết, sau đó xác nhận mua hàng của bạn.

Cách Nhận Thẻ Quà Tặng Amazon:

Kiểm Tra Email Của Bạn: Nếu ai đó đã gửi cho bạn một thẻ quà tặng Amazon qua email, hãy kiểm tra hộp thư đến và tìm email từ Amazon.

Sử Dụng Thẻ Quà Tặng: Mở email và nhấp vào nút “Kích hoạt ngay”. Điều này sẽ thêm số dư thẻ quà tặng vào tài khoản Amazon của bạn.

Mua Sắm trên Amazon: Bây giờ, khi bạn đã nhận được số dư thẻ quà tặng, bạn có thể sử dụng nó để mua sắm trên Amazon.

Hãy nhớ rằng thẻ quà tặng Amazon không thể chuyển nhượng sau khi đã được áp dụng vào một tài khoản.

Cho dù bạn đang gửi hoặc nhận một thẻ quà tặng Amazon, đó là một cách tiện lợi để chia sẻ niềm vui của mua sắm trực tuyến với người thân yêu của bạn.

gift card amazon transfer

Leave a Reply

All in one