Tiêu đề: Hướng dẫn cách nạp tiền vào thẻ quà tặng Amazon

Phần 1: Introduction (Giới thiệu)

English: Adding money to your Amazon gift card is a convenient way to keep your Amazon balance topped up for future purchases. Whether you received an Amazon gift card as a present or you want to manage your spending, learning how to add money to your Amazon gift card is a straightforward process.

Vietnamese: Thêm tiền vào thẻ quà tặng Amazon là một cách tiện lợi để duy trì số dư Amazon của bạn để có thể mua sắm trong tương lai. Cho dù bạn đã nhận một thẻ quà tặng Amazon làm quà tặng hoặc bạn muốn quản lý chi tiêu của mình, việc tìm hiểu cách thêm tiền vào thẻ quà tặng Amazon là một quy trình đơn giản.

Phần 2: Steps to Add Money (Các bước để thêm tiền)

English:

Log into Your Amazon Account: Start by logging into your Amazon account on the Amazon website or mobile app.

Go to Your Account: Once logged in, go to the “Your Account” section.

Click on “Gift Cards & Balance”: In the “Your Account” section, click on “Gift Cards & Balance” to access your gift card balance.

Choose “Reload Your Balance”: Under the “Amazon Gift Card” section, you’ll see the option to “Reload Your Balance.” Click on it.

Enter the Amount: Specify the amount you want to add to your Amazon gift card balance. You can add any amount between the minimum and maximum limits.

Select Payment Method: Choose your preferred payment method to complete the transaction. You can use credit/debit cards, bank accounts, or Amazon gift card codes.

Review and Confirm: Double-check the details of your transaction and click “Reload Your Balance” to confirm. Your Amazon gift card will be instantly updated with the added funds.

Vietnamese:

Đăng nhập vào Tài khoản Amazon của bạn: Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn trên trang web hoặc ứng dụng di động của Amazon.

Vào phần “Tài khoản của bạn”: Sau khi đăng nhập, vào phần “Tài khoản của bạn”.

Nhấp vào “Thẻ quà tặng và Số dư”: Trong phần “Tài khoản của bạn”, nhấp vào “Thẻ quà tặng và Số dư” để truy cập số dư của thẻ quà tặng của bạn.

Chọn “Nạp lại Số dư Của Bạn”: Dưới phần “Thẻ quà tặng Amazon”, bạn sẽ thấy tùy chọn “Nạp lại Số dư Của Bạn”. Nhấp vào đó.

Nhập Số Tiền: Chỉ định số tiền bạn muốn thêm vào số dư thẻ quà tặng Amazon của bạn. Bạn có thể thêm bất kỳ số tiền nào trong khoảng giới hạn tối thiểu và tối đa.

Chọn Phương thức Thanh toán: Chọn phương thức thanh toán ưa thích của bạn để hoàn tất giao dịch. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng hoặc mã thẻ quà tặng Amazon.

Xem xét và Xác nhận: Kiểm tra lại thông tin giao dịch của bạn và nhấp vào “Nạp lại Số dư Của Bạn” để xác nhận. Thẻ quà tặng Amazon của bạn sẽ được cập nhật ngay lập tức với số tiền được thêm vào.

Phần 3: Conclusion (Kết luận)

English: Adding money to your Amazon gift card is a quick and simple process that allows you to keep your Amazon balance ready for your next shopping spree. Whether you’re shopping for yourself or using it as a gift card, this guide should help you navigate the process with ease.

Vietnamese: Thêm tiền vào thẻ quà tặng Amazon là một quy trình nhanh chóng và đơn giản, giúp bạn duy trì số dư Amazon để sẵn sàng cho lần mua sắm tiếp theo. Cho dù bạn đang mua sắm cho bản thân mình hay sử dụng nó như một thẻ quà tặng, hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện quy trình một cách dễ dàng.

how to add money to amazon gift card

Leave a Reply

All in one