Cách cập nhật VMware ESXi một cách đơn giản và hiệu quả

VMware ESXi là một hệ điều hành máy chủ ảo hóa được sử dụng để chạy các máy ảo trên các máy chủ phần cứng. Để đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất tối ưu, người dùng nên thường xuyên cập nhật VMware ESXi lên phiên bản mới nhất.

Dưới đây là hướng dẫn cập nhật VMware ESXi một cách đơn giản và hiệu quả:

Bước 1: Tải xuống gói cập nhật

Bước đầu tiên là tải xuống gói cập nhật VMware ESXi mới nhất từ trang web của VMware. Để thực hiện việc này, bạn cần có tài khoản VMware.

Bước 2: Kiểm tra trạng thái cập nhật

Trước khi cập nhật VMware ESXi, bạn nên kiểm tra trạng thái cập nhật của hệ thống. Để thực hiện việc này, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

esxcli software vib list

Lệnh này sẽ liệt kê tất cả các gói vib đã cài đặt trên hệ thống, bao gồm cả các gói vib đang chờ cập nhật.

Bước 3: Chuyển máy chủ sang chế độ bảo trì

Trước khi cập nhật VMware ESXi, bạn cần chuyển máy chủ sang chế độ bảo trì. Điều này sẽ ngăn các máy ảo tiếp tục chạy trong quá trình cập nhật.

Để chuyển máy chủ sang chế độ bảo trì, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

esxcli system maintenanceMode set -e true

Bước 4: Cập nhật VMware ESXi

Sau khi máy chủ đã được chuyển sang chế độ bảo trì, bạn có thể bắt đầu cập nhật VMware ESXi. Để thực hiện việc này, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

esxcli software vib update -d <path-to-vib>

Trong đó, <path-to-vib> là đường dẫn đến gói cập nhật VMware ESXi đã tải xuống ở bước 1.

Bước 5: Khởi động lại máy chủ

Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, bạn cần khởi động lại máy chủ để các thay đổi có hiệu lực.

Để khởi động lại máy chủ, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

reboot

Lưu ý

Trước khi cập nhật VMware ESXi, bạn nên sao lưu dữ liệu của mình để đề phòng trường hợp xảy ra sự cố.

Bạn nên kiểm tra tính tương thích của gói cập nhật với hệ thống của mình trước khi cài đặt.

Quá trình cập nhật VMware ESXi có thể mất vài phút.

English version

How to update VMware ESXi easily and effectively

VMware ESXi is a hypervisor operating system used to run virtual machines on physical servers. To ensure optimal security and performance, users should regularly update VMware ESXi to the latest version.

Here are the steps on how to update VMware ESXi easily and effectively:

Step 1: Download the update package

The first step is to download the latest VMware ESXi update package from the VMware website. To do this, you need a VMware account.

Step 2: Check the update status

Before updating VMware ESXi, you should check the update status of the system. To do this, you can use the following command:

esxcli software vib list

This command will list all the vib packages installed on the system, including vib packages that are waiting to be updated.

Step 3: Put the server in maintenance mode

Before updating VMware ESXi, you need to put the server in maintenance mode. This will prevent virtual machines from continuing to run during the update process.

To put the server in maintenance mode, you can use the following command:

esxcli system maintenanceMode set -e true

Step 4: Update VMware ESXi

Once the server is in maintenance mode, you can start updating VMware ESXi. To do this, you can use the following command:

esxcli software vib update -d <path-to-vib>

In which, <path-to-vib> is the path to the VMware ESXi update package that you downloaded in step 1.

Step 5: Restart the server

After the update process is complete, you need to restart the server to make the changes take effect.

To restart the server, you can use the following command:

reboot

Hướng Dẫn Cập Nhật VMware ESXi Một Cách Đơn Giản và Hiệu Quả

Leave a Reply

All in one