Title: A Detailed Guide on How to Call Amazon Seller Support – Hướng dẫn chi tiết cách gọi điện cho Amazon Seller Support

Việt Nam:

Nếu bạn là một người bán hàng trên Amazon, thì việc liên hệ với Amazon Seller Support có thể là một phần quan trọng trong kinh doanh của bạn. Đôi khi, bạn có thể cần họ để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn, sản phẩm, hoặc các câu hỏi khác. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách gọi điện cho Amazon Seller Support để đảm bảo bạn có được sự hỗ trợ mà bạn cần.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Seller Central của bạn
 2. Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Seller Central của mình. Điều này đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào các tùy chọn liên hệ với Amazon Seller Support.
 3. 2. Tìm tùy chọn “Liên hệ với chúng tôi”
 4. Sau khi bạn đăng nhập, hãy di chuyển chuột đến góc trên cùng bên phải của trang và tìm tùy chọn “Liên hệ với chúng tôi” (Contact Us). Nhấp vào đó để tiếp tục.
 5. 3. Chọn vấn đề của bạn
 6. Bây giờ, bạn sẽ thấy một danh sách các vấn đề phổ biến mà bạn có thể chọn. Chọn vấn đề cụ thể mà bạn muốn thảo luận với Amazon Seller Support. Các vấn đề bao gồm, nhưng không giới hạn, tài khoản, sản phẩm, thanh toán, và các câu hỏi chung.
 7. 4. Chọn phương thức liên hệ
 8. Amazon cung cấp nhiều phương thức liên hệ khác nhau, bao gồm gọi điện thoại, email, và trò chuyện trực tiếp. Chọn phương thức liên hệ mà bạn muốn sử dụng.
 9. 5. Nhập thông tin chi tiết
 10. Theo hướng dẫn, bạn sẽ cần cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề của bạn. Hãy viết một tin nhắn ngắn gọn và mô tả rõ ràng vấn đề bạn đang gặp phải.
 11. 6. Gọi điện thoại cho Amazon Seller Support
 12. Nếu bạn chọn gọi điện thoại, Amazon sẽ cung cấp số điện thoại và mã xác minh. Gọi số điện thoại đó và làm theo hướng dẫn để kết nối với một chuyên viên hỗ trợ.
 13. 7. Trò chuyện hoặc gửi email
 14. Nếu bạn chọn trò chuyện trực tuyến hoặc gửi email, bạn sẽ có cơ hội thảo luận chi tiết vấn đề của bạn và nhận được hỗ trợ từ đội ngũ Amazon Seller Support.
 15. Tiếng Anh:
 16. If you’re an Amazon seller, getting in touch with Amazon Seller Support can be crucial for your business. Sometimes, you may need them to address issues related to your account, products, or other questions. In this guide, we’ll walk you through the detailed steps on how to call Amazon Seller Support to ensure you get the assistance you need.
 17. 1. Log in to your Seller Central account
 18. First, you need to log in to your Seller Central account. This ensures that you have access to the options for contacting Amazon Seller Support.
 19. 2. Find the “Contact Us” option
 20. After you’ve logged in, move your mouse to the top-right corner of the page and find the “Contact Us” option. Click on it to proceed.
 21. 3. Choose your issue
 22. Now, you’ll see a list of common issues that you can choose from. Select the specific issue you want to discuss with Amazon Seller Support. Issues include, but are not limited to, account, products, payments, and general questions.
 23. 4. Select your contact method
 24. Amazon provides various contact methods, including phone, email, and live chat. Choose the contact method you’d like to use.
 25. 5. Provide detailed information
 26. Following the instructions, you’ll need to provide detailed information about your issue. Write a concise message and clearly describe the problem you’re facing.
 27. 6. Call Amazon Seller Support
 28. If you choose to call, Amazon will provide you with a phone number and a verification code. Dial that phone number and follow the instructions to connect with a support specialist.
 29. 7. Chat or send an email
 30. If you select live chat or email, you’ll have the opportunity to discuss your issue in detail and receive support from the Amazon Seller Support team.
 31. By following these steps, you can easily reach out to Amazon Seller Support and get the assistance you need to manage your Amazon seller account effectively. Remember to provide clear and accurate information to expedite the resolution of your issue.
Hướng dẫn chi tiết cách gọi điện cho Amazon Seller Support

Leave a Reply

All in one