Hướng dẫn đăng ký thương hiệu trên Amazon: Bước đầu từ A đến Z

Việt Nam:

Amazon là một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất trên thế giới, thu hút hàng triệu người mua hàng mỗi ngày. Để nổi bật và bảo vệ sản phẩm của bạn trên Amazon, đăng ký thương hiệu là một bước quan trọng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình đăng ký thương hiệu trên Amazon từ A đến Z.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Amazon Seller

Trước hết, bạn cần có một tài khoản Seller trên Amazon. Nếu chưa có, hãy đăng ký một tài khoản.

Bước 2: Chuẩn bị tài liệu cần thiết

Trước khi bắt đầu, hãy chuẩn bị các tài liệu sau:

Hình ảnh/logo của thương hiệu

Mô tả ngắn về thương hiệu của bạn

Danh sách sản phẩm bạn muốn đăng ký thương hiệu

Bước 3: Truy cập Brand Registry

Đăng nhập vào tài khoản Seller và truy cập vào Amazon Brand Registry.

Bước 4: Bắt đầu đăng ký

Bạn sẽ cần điền thông tin về thương hiệu của bạn, bao gồm tên thương hiệu, loại hình kinh doanh, và quốc gia mà bạn muốn đăng ký.

Bước 5: Xác minh tài liệu

Amazon sẽ yêu cầu bạn cung cấp các tài liệu xác minh thương hiệu. Điều này có thể bao gồm hình ảnh/logo và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến thương hiệu của bạn.

Bước 6: Chờ xét duyệt

Sau khi hoàn thành đăng ký, bạn sẽ phải chờ Amazon xem xét và chấp nhận đăng ký thương hiệu của bạn. Thời gian xét duyệt có thể kéo dài vài tuần.

Bước 7: Quản lý thương hiệu

Sau khi đăng ký thành công, bạn có thể quản lý thương hiệu của mình trên Amazon. Điều này bao gồm việc thêm sản phẩm vào danh sách thương hiệu và bảo vệ thương hiệu khỏi việc sao chép không đúng.

English:

Amazon is one of the largest e-commerce platforms globally, attracting millions of shoppers every day. To stand out and protect your products on Amazon, registering your brand is a crucial step. In this article, we will guide you through the process of registering a brand on Amazon from A to Z.

Step 1: Log in to your Amazon Seller account

First, you need to have a Seller account on Amazon. If you don’t have one yet, sign up for an account.

Step 2: Prepare the necessary documents

Before you begin, prepare the following documents:

Images/logo of your brand

A brief description of your brand

A list of products you want to register under your brand

Step 3: Access Brand Registry

Log in to your Seller account and access the Amazon Brand Registry.

Step 4: Start the registration

You will need to provide information about your brand, including the brand name, business type, and the country you want to register in.

Step 5: Verify documents

Amazon will require you to provide verification documents for your brand. This may include images/logo and any documents related to your brand.

Step 6: Wait for approval

After completing the registration, you will need to wait for Amazon to review and approve your brand registration. The approval process may take several weeks.

Step 7: Manage your brand

After successful registration, you can manage your brand on Amazon. This includes adding products to your brand’s list and protecting your brand from unauthorized copying.

Hướng dẫn đăng ký thương hiệu trên Amazon: Bước đầu từ A đến Z

Leave a Reply

All in one