Hướng dẫn Download Video trên YouTube

YouTube là một trong những trang web chia sẻ video phổ biến nhất trên thế giới, với hàng tỷ video đa dạng về nhiều chủ đề. Tuy nhiên, có những lúc bạn muốn tải video về máy tính hoặc thiết bị di động để xem offline hoặc chia sẻ với bạn bè. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu cách tải video từ YouTube dễ dàng và an toàn.

Cách tải video từ YouTube trên máy tính

Cách 1: Sử dụng trình duyệt web

Bước 1: Mở trình duyệt web của bạn và truy cập vào trang web YouTube tại www.youtube.com.

Bước 2: Tìm và chọn video mà bạn muốn tải xuống.

Bước 3: Trong thanh địa chỉ trình duyệt, hãy thêm “ss” vào trước “youtube.com” trong URL của video. Ví dụ: nếu URL video là https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID, bạn sẽ sửa thành https://www.ssyoutube.com/watch?v=VIDEO_ID.

Bước 4: Nhấn Enter để tải trang web SaveFrom.net. Ở đây, bạn có thể chọn định dạng và chất lượng video muốn tải về. Sau đó, nhấn nút “Tải xuống” để bắt đầu quá trình tải về.

Cách 2: Sử dụng phần mềm hoặc ứng dụng

Bạn có thể tải về và cài đặt các ứng dụng hoặc phần mềm hỗ trợ tải video từ YouTube như 4K Video Downloader, YTD Video Downloader, hoặc TubeMate (nếu bạn sử dụng điện thoại Android).

Sau khi cài đặt, sao chép URL của video bạn muốn tải về và dán vào ứng dụng hoặc phần mềm đã cài đặt. Sau đó, chọn định dạng và chất lượng video và bắt đầu tải xuống.

Lưu ý: Luôn tuân thủ quy định bản quyền khi tải video từ YouTube và chỉ sử dụng video đó cho mục đích cá nhân hoặc phi lợi nhuận. Sử dụng video YouTube mà bạn đã tải về để thương mại hóa hoặc phân phối có thể vi phạm quy định bản quyền và gây hậu quả pháp lý.

How to Download YouTube Videos

Downloading videos from YouTube can be helpful when you want to watch them offline or share them with friends. YouTube is a widely used platform with a vast library of videos on various topics. In this guide, we will show you how to download videos from YouTube safely and easily.

How to download YouTube videos on your computer

Method 1: Using a web browser

Step 1: Open your web browser and go to the YouTube website at www.youtube.com.

Step 2: Find and select the video you want to download.

Step 3: In the browser’s address bar, add “ss” before “youtube.com” in the video’s URL. For example, if the video URL is https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID, you would change it to https://www.ssyoutube.com/watch?v=VIDEO_ID.

Step 4: Press Enter to load the SaveFrom.net website. Here, you can choose the format and quality of the video you want to download. Then, click the “Download” button to start the download process.

Method 2: Using software or apps

You can download and install software or apps that support downloading videos from YouTube, such as 4K Video Downloader, YTD Video Downloader, or TubeMate (for Android devices).

After installation, copy the URL of the video you want to download and paste it into the installed app or software. Then, select the format and quality of the video and start the download.

Note: Always respect copyright regulations when downloading videos from YouTube and use downloaded videos for personal or non-profit purposes only. Using downloaded YouTube videos for commercial or distribution purposes may violate copyright rules and have legal consequences.

huong dan download youtube

Leave a Reply

All in one