Title: Hướng dẫn gọi điện thoại cho seller support Amazon

Title (English): How to Call Amazon Seller Support: A Step-by-Step Guide

Việc liên hệ với bộ phận seller support của Amazon có thể rất quan trọng đối với những người kinh doanh trực tuyến. Nếu bạn đang kinh doanh trên Amazon và gặp vấn đề về tài khoản hoặc sản phẩm của mình, việc gọi điện thoại cho seller support có thể giúp bạn giải quyết các tình huống khó khăn một cách nhanh chóng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách gọi điện thoại cho seller support Amazon một cách dễ dàng và hiệu quả.

Step 1: Đăng nhập vào Tài khoản Seller của bạn

Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Seller trên Amazon của mình. Sau khi đăng nhập, hãy di chuyển con trỏ chuột đến phần “Hỗ trợ” ở góc trên bên phải của trang web.

Step 2: Chọn “Liên hệ chúng tôi”

Khi bạn di chuyển con trỏ chuột đến “Hỗ trợ,” một menu thả xuống sẽ xuất hiện. Hãy chọn tùy chọn “Liên hệ chúng tôi.”

Step 3: Chọn loại vấn đề của bạn

Amazon sẽ yêu cầu bạn chọn loại vấn đề mà bạn đang gặp phải. Hãy chọn một trong những tùy chọn có sẵn, ví dụ: “Tài khoản và đăng nhập” hoặc “Sản phẩm và danh mục.”

Step 4: Chọn phương tiện liên hệ

Tiếp theo, bạn cần chọn phương tiện liên hệ với seller support. Thường, bạn có hai tùy chọn: gọi điện thoại hoặc yêu cầu chúng tôi gọi lại. Nếu bạn muốn gọi điện thoại ngay lập tức, hãy chọn tùy chọn gọi điện thoại và Amazon sẽ hiển thị số điện thoại và mã PIN cho bạn.

Step 5: Gọi điện thoại và giải quyết vấn đề

Cuối cùng, bạn chỉ cần gọi số điện thoại được cung cấp và nhập mã PIN khi được yêu cầu. Sau khi bạn kết nối với một nhân viên hỗ trợ, hãy mô tả vấn đề của bạn một cách chi tiết và nhận sự hỗ trợ từ họ.

Lưu ý quan trọng:

Thời gian chờ có thể khá dài, vì vậy hãy kiên nhẫn.

Hãy chuẩn bị trước tất cả các thông tin liên quan đến vấn đề của bạn để tránh mất thời gian.

Nếu bạn không phản hồi được qua điện thoại, Amazon có tùy chọn yêu cầu họ gọi lại sau.

Với hướng dẫn này, bạn đã biết cách gọi điện thoại cho seller support Amazon một cách dễ dàng. Điều này giúp bạn giải quyết mọi vấn đề liên quan đến tài khoản và sản phẩm của mình trên nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Chúc bạn thành công trong kinh doanh trực tuyến trên Amazon!

In English:

Contacting Amazon’s seller support can be crucial for online business owners. If you are selling on Amazon and facing issues with your account or products, calling seller support can help you resolve difficulties quickly. In this article, we will guide you through the process of calling Amazon’s seller support efficiently and easily.

Step 1: Log into Your Seller Account

First, log in to your Amazon Seller account. After logging in, hover your cursor over “Help” in the top right corner of the website.

Step 2: Select “Contact Us”

When you hover over “Help,” a drop-down menu will appear. Choose the “Contact Us” option.

Step 3: Choose Your Issue

Amazon will prompt you to select the type of issue you’re experiencing. Choose one of the available options, such as “Account and Login” or “Products and Listings.”

Step 4: Choose Contact Method

Next, you’ll need to select a contact method for seller support. Typically, you have two options: calling by phone or requesting a callback. If you want to make a phone call immediately, select the phone option, and Amazon will display the phone number and PIN for you.

Step 5: Make the Call and Resolve the Issue

Lastly, simply call the provided phone number and enter the PIN when prompted. Once connected with a support representative, describe your issue in detail and receive assistance from them.

Important Notes:

Wait times can be quite long, so be patient.

Prepare all relevant information about your issue in advance to save time.

If you can’t get through on the phone, Amazon has an option to request a callback.

With this guide, you now know how to call Amazon’s seller support easily. This will help you address any account and product-related issues on the world’s largest e-commerce platform. We wish you success in your online business on Amazon!

Hướng dẫn gọi điện thoại cho seller support Amazon

Leave a Reply

All in one