Tiếng Việt:

Báo cáo vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ trên Amazon là một quy trình quan trọng để bảo vệ quyền lợi của bạn trong thế giới thương mại điện tử ngày nay. Nếu bạn là người bán hàng trên Amazon và phát hiện vi phạm bản quyền của sản phẩm của mình, dưới đây là hướng dẫn cách thực hiện quy trình báo cáo một cách hiệu quả.

Bước 1: Xác định vi phạm bản quyền

Trước hết, bạn cần xác định xem sản phẩm của bạn có bị vi phạm bản quyền không. Điều này có thể bao gồm việc người khác bán sản phẩm giống hệt của bạn hoặc sử dụng hình ảnh, tên thương hiệu hoặc mô tả không được phép.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản Seller Central

Truy cập Seller Central, nơi bạn quản lý tài khoản bán hàng của mình trên Amazon.

Bước 3: Tìm đến trang quản lý vi phạm bản quyền

Trong giao diện Seller Central, tìm đến mục “Performance” và sau đó chọn “Copyright” để tiếp tục.

Bước 4: Điền thông tin báo cáo

Nhập đầy đủ thông tin về việc vi phạm bản quyền, bao gồm tên sản phẩm, tên người vi phạm, và thông tin liên quan. Hãy chắc chắn cung cấp bằng chứng mạnh mẽ để hỗ trợ trường hợp của bạn.

Bước 5: Gửi báo cáo

Sau khi điền đầy đủ thông tin, hãy kiểm tra kỹ trước khi gửi báo cáo. Bạn cần chắc chắn rằng tất cả thông tin là chính xác và bằng chứng mạnh mẽ. Sau đó, nhấn “Submit” để gửi báo cáo.

Amazon sẽ xem xét báo cáo của bạn và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của bạn. Hãy chắc chắn kiểm tra thường xuyên tài khoản email và Seller Central để cập nhật tình hình về việc xử lý báo cáo của bạn.

English:

Reporting intellectual property copyright violations on Amazon is an important process to protect your rights in today’s e-commerce world. If you are a seller on Amazon and discover copyright infringement of your product, here are guidelines on how to effectively report it.

Step 1: Identify the copyright infringement

First, you need to determine if your product is being copyrighted. This may include others selling identical products to yours or using unauthorized images, brand names, or descriptions.

Step 2: Log in to your Seller Central account

Access Seller Central, where you manage your selling account on Amazon.

Step 3: Navigate to the copyright violation management page

In the Seller Central interface, go to “Performance” and then select “Copyright” to proceed.

Step 4: Fill out the report information

Enter complete information about the copyright infringement, including the product name, the infringing party’s name, and relevant details. Make sure to provide strong evidence to support your case.

Step 5: Submit the report

After filling out all the information, double-check before submitting the report. Ensure that all information is accurate and well-documented. Then, press “Submit” to send the report.

Amazon will review your report and take the necessary actions to protect your rights. Be sure to check your email and Seller Central account regularly for updates on the status of your report.

Hướng dẫn hiệu quả về việc Báo Cáo Vi Phạm Bản Quyền Sở Hữu Trí Tuệ trên Amazon

Leave a Reply

All in one