Hướng dẫn SSH Raspberry Pi: Kết nối Màn hình từ Xa một cách Dễ Dàng

Hướng dẫn SSH Raspberry Pi: Kết nối Màn hình từ Xa một cách Dễ Dàng

Tiếng Việt

Raspberry Pi là một máy tính nhỏ gọn và mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm phát trực tuyến phương tiện, chơi trò chơi và phát triển phần mềm. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần truy cập vào Raspberry Pi từ xa. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng SSH (Secure Shell), một giao thức mạng an toàn cho phép bạn kết nối với máy tính từ xa và thực thi các lệnh.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối SSH với Raspberry Pi của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng phần mềm PuTTY trên máy tính Windows hoặc macOS của bạn.

Bước 1: Cài đặt SSH trên Raspberry Pi

Trước khi bạn có thể kết nối SSH với Raspberry Pi của mình, bạn cần bật SSH trên đó. Để làm điều này, hãy mở một terminal trên Raspberry Pi của bạn và chạy lệnh sau:

sudo raspi-config

Bạn sẽ được đưa đến trình cấu hình Raspberry Pi. Chọn Interfacing Options > SSH và chọn Enable. Nhấn OK để lưu cài đặt của bạn.

Bước 2: Tìm địa chỉ IP của Raspberry Pi

Để kết nối SSH với Raspberry Pi của bạn, bạn cần biết địa chỉ IP của nó. Bạn có thể tìm địa chỉ IP của Raspberry Pi của mình bằng cách sử dụng một số phương pháp khác nhau.

Nếu bạn đang kết nối Raspberry Pi của mình với mạng cục bộ, bạn có thể sử dụng lệnh ifconfig trên Raspberry Pi của bạn để tìm địa chỉ IP.

Nếu bạn đang kết nối Raspberry Pi của mình với mạng Wi-Fi, bạn có thể tìm địa chỉ IP của nó trong cài đặt Wi-Fi của router của bạn.

Nếu bạn đang kết nối Raspberry Pi của mình với mạng Ethernet, bạn có thể tìm địa chỉ IP của nó trên cổng Ethernet của router của bạn.

Bước 3: Kết nối SSH với Raspberry Pi

Khi bạn đã biết địa chỉ IP của Raspberry Pi của mình, bạn có thể kết nối SSH với nó bằng cách sử dụng phần mềm PuTTY.

Mở phần mềm PuTTY trên máy tính của bạn.

Trong trường Host Name (or IP address), nhập địa chỉ IP của Raspberry Pi của bạn.

Trong trường Port, nhập giá trị 22.

Nhấn Open.

Bạn sẽ được nhắc nhập tên người dùng và mật khẩu cho Raspberry Pi của mình. Tên người dùng mặc định là pi và mật khẩu mặc định là raspberry.

Nếu bạn đã thay đổi tên người dùng hoặc mật khẩu của mình, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu mới của bạn.

Bước 4: Sử dụng SSH để kết nối với Raspberry Pi

Sau khi bạn đã nhập tên người dùng và mật khẩu của mình, bạn sẽ được kết nối với Raspberry Pi của mình. Bạn sẽ thấy một dấu nhắc lệnh trên máy tính của bạn.

Bạn có thể sử dụng dấu nhắc lệnh này để thực thi các lệnh trên Raspberry Pi của mình. Ví dụ: để liệt kê các tệp trong thư mục hiện tại, bạn có thể chạy lệnh sau:

ls

Kết thúc

Bây giờ bạn đã biết cách kết nối SSH với Raspberry Pi của bạn. Bạn có thể sử dụng SSH để truy cập vào Raspberry Pi của mình từ xa và thực hiện các tác vụ như quản lý hệ thống, phát triển phần mềm và kiểm tra ứng dụng.

English

Raspberry Pi is a small, powerful computer that can be used for a variety of purposes, including streaming media, playing games, and developing software. In some cases, you may need to access your Raspberry Pi remotely. This can be done by using SSH (Secure Shell), a secure network protocol that allows you to connect to a remote computer and execute commands.

In this article, we will show you how to connect to your Raspberry Pi using SSH. We will be using the PuTTY software on your Windows or macOS computer.

Step 1: Enable SSH on Raspberry Pi

Before you can connect to your Raspberry Pi using SSH, you need to enable SSH on it. To do this, open a terminal on your Raspberry Pi and run the following command:

sudo raspi-config

You will be taken to the Raspberry Pi configuration tool. Select Interfacing Options > SSH and select Enable.

Leave a Comment

All in one