Hướng Dẫn Sử Dụng VNC: Kết Nối Với VPS Koding Dễ Dàng

Hướng Dẫn Sử Dụng VNC: Kết Nối Với VPS Koding Dễ Dàng

Việt Nam

VNC là một công nghệ truy cập máy tính từ xa cho phép bạn điều khiển máy tính khác từ máy tính của mình. Nó thường được sử dụng để kết nối với máy chủ hoặc VPS từ xa. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng VNC để kết nối với VPS Koding.

Yêu cầu

Để sử dụng VNC để kết nối với VPS Koding, bạn cần có:

Một máy tính để kết nối với VPS

Phần mềm VNC

Địa chỉ IP công cộng của VPS

Mật khẩu đăng nhập VPS

Cài đặt VNC

Trước tiên, bạn cần cài đặt phần mềm VNC trên máy tính của mình. Có nhiều chương trình VNC khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng UltraVNC trong bài viết này. Bạn có thể tải xuống UltraVNC từ trang web chính thức của họ.

Sau khi tải xuống UltraVNC, hãy cài đặt nó trên máy tính của bạn. Khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi chạy UltraVNC.

Tạo kết nối VNC

Để tạo kết nối VNC đến VPS Koding, hãy làm theo các bước sau:

Trong UltraVNC, chọn Connect to a Server.

Nhập địa chỉ IP công cộng của VPS vào trường Server Address.

Nhập mật khẩu đăng nhập VPS vào trường Password.

Nhấp vào Connect.

Nếu kết nối thành công, bạn sẽ thấy màn hình của VPS trên máy tính của mình.

Điều khiển VPS

Sau khi kết nối với VPS, bạn có thể điều khiển nó giống như bạn đang sử dụng máy tính của mình. Bạn có thể sử dụng chuột và bàn phím để điều khiển màn hình, mở ứng dụng và thực hiện các tác vụ khác.

Kết thúc kết nối

Để kết thúc kết nối VNC, hãy nhấp vào nút Disconnect trong UltraVNC.

English

How to Use VNC: Easily Connect to Koding VPS

VNC is a remote access technology that allows you to control another computer from your own computer. It is often used to connect to a server or VPS from a remote location. In this article, we will show you how to use VNC to connect to a Koding VPS.

Requirements

To use VNC to connect to a Koding VPS, you will need:

A computer to connect to the VPS

VNC software

The public IP address of the VPS

The VPS login password

Installing VNC

First, you need to install VNC software on your computer. There are many different VNC programs available, but we will be using UltraVNC in this article. You can download UltraVNC from their official website.

Once you have downloaded UltraVNC, install it on your computer. When the installation is complete, launch UltraVNC.

Creating a VNC connection

To create a VNC connection to a Koding VPS, follow these steps:

In UltraVNC, select Connect to a Server.

Enter the public IP address of the VPS into the Server Address field.

Enter the VPS login password into the Password field.

Click Connect.

If the connection is successful, you will see the screen of the VPS on your computer.

Controlling the VPS

Once you are connected to the VPS, you can control it just like you would your own computer. You can use the mouse and keyboard to control the screen, open applications, and perform other tasks.

Ending the connection

To end the VNC connection, click the Disconnect button in UltraVNC.

Additional tips

If you are having trouble connecting to the VPS, make sure that the VNC server is running on the VPS. You can check this by running the following command:

vncserver :1

If you are using a firewall, make sure that the VNC port is open. The default VNC port is 5900.

You can also use a VNC client other than UltraVNC. There are many different VNC clients available, so you can choose one that best suits your needs

Leave a Comment

All in one