Khắc phục vấn đề SEO kỹ thuật miễn phí bằng các công cụ quét trang web

Tiếng Việt

SEO kỹ thuật là một phần quan trọng của SEO tổng thể. Nó bao gồm các yếu tố như cấu trúc trang web, mã nguồn, tốc độ trang, và khả năng sử dụng. Nếu trang web của bạn có vấn đề về SEO kỹ thuật, nó có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn trong kết quả tìm kiếm.

Có một số công cụ quét trang web miễn phí có thể giúp bạn xác định và khắc phục các vấn đề SEO kỹ thuật. Dưới đây là một số công cụ phổ biến:

Google Search Console: Công cụ này cung cấp cho bạn thông tin về hiệu suất trang web của bạn trên Google Tìm kiếm. Nó cũng có thể giúp bạn phát hiện các vấn đề SEO kỹ thuật, chẳng hạn như lỗi 404 và lỗi chuyển hướng.

W3C Markup Validation Service: Công cụ này kiểm tra mã HTML của trang web của bạn để đảm bảo rằng nó tuân thủ các tiêu chuẩn web.

Yslow: Công cụ này kiểm tra tốc độ tải trang web của bạn.

Google PageSpeed Insights: Công cụ này cung cấp cho bạn thông tin về cách cải thiện tốc độ tải trang web của bạn.

Để sử dụng các công cụ này, bạn cần nhập URL của trang web của mình. Công cụ sẽ sau đó quét trang web của bạn và cung cấp cho bạn danh sách các vấn đề được phát hiện.

Dưới đây là một số mẹo để khắc phục các vấn đề SEO kỹ thuật:

Sửa lỗi ngay lập tức: Nếu bạn tìm thấy lỗi SEO kỹ thuật, hãy sửa nó ngay lập tức. Đừng chờ đợi cho đến khi bạn có thời gian để giải quyết tất cả các vấn đề cùng một lúc.

Tìm hiểu nguyên nhân: Tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề SEO kỹ thuật có thể giúp bạn tránh mắc phải nó trong tương lai.

Kiểm tra lại: Sau khi bạn đã sửa các vấn đề SEO kỹ thuật, hãy kiểm tra lại trang web của bạn để đảm bảo rằng chúng đã được giải quyết.

Việc khắc phục các vấn đề SEO kỹ thuật có thể giúp bạn cải thiện thứ hạng trang web của mình trong kết quả tìm kiếm. Bằng cách sử dụng các công cụ quét trang web miễn phí, bạn có thể dễ dàng xác định và khắc phục các vấn đề này.

English

Technical SEO is an important part of overall SEO. It includes factors such as website structure, source code, page speed, and usability. If your website has technical SEO issues, it can affect your rankings in search results.

There are a number of free website auditing tools that can help you identify and fix technical SEO issues. Here are some popular tools:

Google Search Console: This tool provides you with information about your website’s performance on Google Search. It can also help you identify technical SEO issues, such as 404 errors and redirect errors.

W3C Markup Validation Service: This tool checks the HTML code of your website to ensure that it complies with web standards.

Yslow: This tool checks the load speed of your website.

Google PageSpeed Insights: This tool provides you with information on how to improve the load speed of your website.

To use these tools, you need to enter the URL of your website. The tool will then scan your website and provide you with a list of issues found.

Here are some tips for fixing technical SEO issues:

Fix the issues immediately: If you find a technical SEO issue, fix it immediately. Don’t wait until you have time to address all the issues at once.

Find the root cause: Find the root cause of the technical SEO issue can help you avoid making the same mistake in the future.

Recheck: After you have fixed the technical SEO issues, recheck your website to ensure that they have been resolved.

Fixing technical SEO issues can help you improve your website’s rankings in search results. By using free website auditing tools, you can easily identify and fix these issues.

Khắc phục vấn đề SEO kỹ thuật miễn phí bằng các công cụ quét trang web

Leave a Reply

All in one