Top 3 Công Cụ Linux Trên WSL Windows 10

Tiếng Việt

Windows Subsystem for Linux (WSL) là một tính năng của Windows 10 cho phép người dùng chạy các ứng dụng và dịch vụ Linux trên hệ điều hành Windows. Với WSL, bạn có thể truy cập các công cụ và tiện ích Linux mà không cần phải cài đặt một hệ điều hành Linux đầy đủ.

Dưới đây là danh sách 3 công cụ Linux tốt nhất trên WSL Windows 10:

Ubuntu

Ubuntu là một hệ điều hành Linux phổ biến và ổn định. Nó là một lựa chọn tuyệt vời cho người dùng mới bắt đầu với Linux hoặc những người đang tìm kiếm một hệ điều hành Linux mạnh mẽ và dễ sử dụng.

Để cài đặt Ubuntu trên WSL, hãy mở PowerShell hoặc Command Prompt và chạy lệnh sau:

wsl –install -d Ubuntu

Sau khi cài đặt, bạn có thể khởi chạy Ubuntu bằng cách mở Windows Terminal và nhập lệnh sau:

wsl Ubuntu

Visual Studio Code

Visual Studio Code là một IDE mã nguồn mở và miễn phí được phát triển bởi Microsoft. Nó là một lựa chọn tuyệt vời cho việc phát triển ứng dụng và dịch vụ Linux.

Để cài đặt Visual Studio Code trên WSL, hãy mở PowerShell hoặc Command Prompt và chạy lệnh sau:

wsl -d Ubuntu

Sau đó, mở Visual Studio Code và nhấp vào “File” > “Open Folder”. Chọn thư mục chứa dự án Linux của bạn và Visual Studio Code sẽ mở dự án đó.

Docker

Docker là một công cụ container hóa mã nguồn mở cho phép bạn tạo, vận chuyển và chạy các ứng dụng trong các container. Nó là một lựa chọn tuyệt vời cho việc phát triển ứng dụng và dịch vụ Linux.

Để cài đặt Docker trên WSL, hãy mở PowerShell hoặc Command Prompt và chạy lệnh sau:

wsl -d Ubuntu

Sau đó, mở một terminal trong Ubuntu và chạy lệnh sau:

sudo apt install docker-ce

Sau khi cài đặt, bạn có thể khởi chạy Docker bằng cách chạy lệnh sau:

sudo docker run hello-world

English

Windows Subsystem for Linux (WSL) is a feature of Windows 10 that allows users to run Linux applications and services on the Windows operating system. With WSL, you can access Linux tools and utilities without having to install a full Linux operating system.

Here is a list of the top 3 Linux tools on WSL Windows 10:

Ubuntu

Ubuntu is a popular and stable Linux distribution. It is a great choice for beginners to Linux or those looking for a powerful and easy-to-use Linux operating system.

To install Ubuntu on WSL, open PowerShell or Command Prompt and run the following command:

wsl –install -d Ubuntu

Once installed, you can launch Ubuntu by opening Windows Terminal and running the following command:

wsl Ubuntu

Visual Studio Code

Visual Studio Code is a free and open-source IDE developed by Microsoft. It is a great choice for developing Linux applications and services.

To install Visual Studio Code on WSL, open PowerShell or Command Prompt and run the following command:

wsl -d Ubuntu

Then, open Visual Studio Code and click “File” > “Open Folder”. Select the folder containing your Linux project and Visual Studio Code will open the project.

Docker

Docker is an open-source containerization tool that allows you to create, ship, and run applications in containers. It is a great choice for developing Linux applications and services.

To install Docker on WSL, open PowerShell or Command Prompt and run the following command:

wsl -d Ubuntu

Then, open a terminal in Ubuntu and run the following command:

sudo apt install docker-ce

Once installed, you can launch Docker by running the following command:

sudo docker run hello-world

Tối ưu hóa SEO

Dưới đây là một số mẹo để tối ưu hóa SEO cho bài viết này:

Sử dụng các từ khóa liên quan trong tiêu đề, mô tả và toàn bộ bài viết.

Tạo nội dung chất lượng cao và có liên quan đến đối tượng mục tiêu của bạn.

Sử dụng các liên kết đến các trang web và tài nguyên có liên quan.

Khám Phá Ngay: Top 3 Công Cụ Linux Trên WSL Windows 10!

Leave a Reply

All in one