Được rồi, đây là bài viết chuẩn SEO Google về Khám Phá Python Cơ Bản: Học Biến và Định Danh [Chương 2] bằng tiếng Việt và tiếng Anh:

Tiếng Việt

Biến và định danh trong Python

Trong chương trước, chúng ta đã tìm hiểu về các khái niệm cơ bản của Python như biến, kiểu dữ liệu và toán tử. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về biến và định danh trong Python.

Biến

Biến là một vùng nhớ trong bộ nhớ máy tính được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Trong Python, biến được xác định bằng cách sử dụng ký tự dấu ngoặc kép đơn (‘) hoặc dấu ngoặc kép kép (“).

Ví dụ:

Python

# Khai báo biến số a

a = 10

 

# In giá trị của biến số a

print(a)

Use code with caution. Learn more

content_copy

Định danh

Định danh là tên của một biến, hàm, lớp, module hoặc hằng số. Trong Python, định danh có thể là chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới (_) hoặc dấu gạch chéo ngược (/).

Quy tắc đặt tên định danh trong Python:

Định danh phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới (_).

Định danh không được bắt đầu bằng số.

Định danh có thể chứa chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới (_) hoặc dấu gạch chéo ngược (/).

Định danh không được chứa các ký tự đặc biệt khác.

Ví dụ:

Định danh hợp lệ:

a

_a

my_variable

my_function

my_class

my_module

Định danh không hợp lệ:

1a

a#

my-variable

my function

my class

Tổng kết

Trong chương này, chúng ta đã tìm hiểu về biến và định danh trong Python. Biến là một vùng nhớ trong bộ nhớ máy tính được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Định danh là tên của một biến, hàm, lớp, module hoặc hằng số.

English

Variables and Identifiers in Python

In the previous chapter, we learned about the basic concepts of Python such as variables, data types, and operators. In this chapter, we will learn about variables and identifiers in Python.

Variables

A variable is a memory location in the computer’s memory that is used to store data. In Python, variables are defined using single quotes (‘) or double quotes (“).

Example:

Python

# Declare variable a

a = 10

 

# Print the value of variable a

print(a)

Use code with caution. Learn more

content_copy

Identifiers

An identifier is the name of a variable, function, class, module, or constant. In Python, identifiers can be letters, numbers, underscores (_), or backslashes (/).

Rules for naming identifiers in Python:

Identifiers must start with a letter or underscore (_).

Identifiers cannot start with a number.

Identifiers can contain letters, numbers, underscores (_), or backslashes (/).

Identifiers cannot contain other special characters.

Example:

Valid identifiers:

a

_a

my_variable

my_function

my_class

my_module

Invalid identifiers:

1a

a#

my-variable

my function

my class

Summary

In this chapter, we learned about variables and identifiers in Python. Variables are memory locations in the computer’s memory that are used to store data. Identifiers are the names of variables, functions, classes, modules, or constants.

Khám Phá Python Cơ Bản: Học Biến và Định Danh [Chương 2]

Leave a Reply

All in one