Kiểm thử khả năng tiếp cận ứng dụng di động

Kiểm thử khả năng tiếp cận ứng dụng di động

Tiếng Việt

Kiểm thử khả năng tiếp cận ứng dụng di động là quá trình kiểm tra và đánh giá ứng dụng di động để đảm bảo rằng ứng dụng có thể được sử dụng bởi tất cả mọi người, bao gồm cả những người khuyết tật. Kiểm tra khả năng tiếp cận là một phần quan trọng của quá trình phát triển ứng dụng, giúp đảm bảo rằng ứng dụng của bạn có thể được sử dụng bởi nhiều người nhất có thể.

Các lợi ích của kiểm tra khả năng tiếp cận

Tăng khả năng tiếp cận cho người khuyết tật

Cải thiện trải nghiệm người dùng cho tất cả mọi người

Giảm nguy cơ kiện tụng

Tuân thủ các quy định

Các loại kiểm tra khả năng tiếp cận

Có nhiều loại kiểm tra khả năng tiếp cận khác nhau, bao gồm:

Kiểm tra trực quan: Kiểm tra xem ứng dụng có thể được nhìn thấy và sử dụng bởi những người có thị lực kém hay không.

Kiểm tra thính giác: Kiểm tra xem ứng dụng có thể được sử dụng bởi những người khiếm thính hay không.

Kiểm tra nhận thức: Kiểm tra xem ứng dụng có thể được sử dụng bởi những người có khó khăn về nhận thức hay không.

Kiểm tra vận động: Kiểm tra xem ứng dụng có thể được sử dụng bởi những người có khó khăn về vận động hay không.

Các kỹ thuật kiểm tra khả năng tiếp cận

Có nhiều kỹ thuật kiểm tra khả năng tiếp cận khác nhau, bao gồm:

Kiểm tra thủ công: Kiểm tra ứng dụng theo cách thủ công bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ tiếp cận.

Kiểm tra tự động: Sử dụng các công cụ tự động để kiểm tra ứng dụng.

Kiểm tra người dùng: Yêu cầu người dùng khuyết tật kiểm tra ứng dụng.

Các công cụ kiểm tra khả năng tiếp cận

Có nhiều công cụ kiểm tra khả năng tiếp cận khác nhau, bao gồm:

Axe Accessibility Scanner: Một công cụ kiểm tra tự động miễn phí.

WAVE: Một công cụ kiểm tra tự động miễn phí.

Taysor: Một công cụ kiểm tra thủ công miễn phí.

AccessNow: Một công cụ kiểm tra thủ công trả phí.

Lời khuyên cho kiểm thử khả năng tiếp cận

Bắt đầu sớm: Bắt đầu kiểm tra khả năng tiếp cận càng sớm càng tốt trong quá trình phát triển.

Tham gia từ nhiều nguồn: Tham gia người dùng khuyết tật, các chuyên gia kiểm tra khả năng tiếp cận và các tài nguyên trực tuyến.

Tích hợp kiểm tra khả năng tiếp cận vào quy trình phát triển của bạn: Tạo các quy trình và công cụ để giúp bạn kiểm tra khả năng tiếp cận một cách hiệu quả.

Tiếng Anh

Accessibility Testing for Mobile Apps

Accessibility testing is the process of checking and evaluating a mobile app to ensure that it can be used by everyone, including people with disabilities. Accessibility testing is an important part of the app development process, helping to ensure that your app can be used by as many people as possible.

Benefits of Accessibility Testing

Increased accessibility for people with disabilities

Improved user experience for everyone

Reduced risk of litigation

Compliance with regulations

Types of Accessibility Testing

There are many different types of accessibility testing, including:

Visual testing: Checking whether the app can be seen and used by people with low vision.

Auditory testing: Checking whether the app can be used by people who are deaf or hard of hearing.

Cognitive testing: Checking whether the app can be used by people with cognitive disabilities.

Motor testing: Checking whether the app can be used by people with mobility disabilities.

Accessibility Testing Techniques

There are many different accessibility testing techniques, including:

Manual testing: Testing the app manually using accessibility tools.

Automated testing: Using automated tools to test the app.

User testing: Requesting people with disabilities to test the app.

Accessibility Testing Tools

There are many accessibility testing tools available, including:

Axe Accessibility Scanner: A free automated tool.

WAVE: A free automated tool.

Taysor: A free manual tool.

AccessNow: A paid manual tool.

**Tips for Accessibility Testing

Leave a Comment

All in one