Kiến Thức Hướng Dẫn: Tạo VPS Miễn Phí Cho Windows, MacOS, Ubuntu, Android và iOS

Tạo VPS miễn phí cho Windows, MacOS, Ubuntu, Android và iOS

Tiếng Việt

VPS, hay máy chủ ảo, là một phần của máy chủ vật lý được chia nhỏ thành nhiều máy chủ ảo riêng biệt. Mỗi máy chủ ảo hoạt động như một máy tính độc lập, với hệ điều hành, phần mềm và tài nguyên riêng.

Có rất nhiều nhà cung cấp VPS miễn phí, nhưng không phải tất cả đều cung cấp các tính năng và hỗ trợ như nhau. Một số nhà cung cấp chỉ cung cấp dung lượng lưu trữ và băng thông hạn chế, trong khi những nhà cung cấp khác có thể cung cấp các tính năng nâng cao như hỗ trợ SSH và truy cập root.

Dưới đây là hướng dẫn cách tạo VPS miễn phí cho Windows, MacOS, Ubuntu, Android và iOS:

 1. Chọn nhà cung cấp VPS miễn phí
 2. Trước tiên, bạn cần chọn một nhà cung cấp VPS miễn phí. Một số nhà cung cấp phổ biến bao gồm:
 3. Vultr
 4. DigitalOcean
 5. Linode
 6. Hetzner
 7. Scaleway
 8. 2. Tạo tài khoản
 9. Sau khi chọn nhà cung cấp, bạn cần tạo một tài khoản. Quá trình này thường bao gồm việc cung cấp thông tin cơ bản như tên, email và địa chỉ.
 10. 3. Kích hoạt tài khoản
 11. Sau khi tạo tài khoản, bạn cần kích hoạt tài khoản. Quá trình này thường bao gồm việc xác minh email hoặc số điện thoại.
 12. 4. Tạo VPS
 13. Sau khi kích hoạt tài khoản, bạn có thể tạo VPS. Quá trình này thường bao gồm việc chọn hệ điều hành, kích thước lưu trữ và băng thông.
 14. 5. Kết nối với VPS
 15. Sau khi tạo VPS, bạn cần kết nối với VPS. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng SSH hoặc một công cụ quản lý VPS.
 16. 6. Cài đặt hệ điều hành
 17. Sau khi kết nối với VPS, bạn cần cài đặt hệ điều hành. Quá trình này thường bao gồm việc tải xuống hình ảnh hệ điều hành và sử dụng công cụ cài đặt.
 18. 7. Cài đặt phần mềm
 19. Sau khi cài đặt hệ điều hành, bạn có thể cài đặt phần mềm. Bạn có thể cài đặt phần mềm từ kho lưu trữ hoặc từ bản tải xuống.
 20. 8. Sử dụng VPS
 21. Sau khi cài đặt phần mềm, bạn có thể sử dụng VPS. Bạn có thể sử dụng VPS để lưu trữ trang web, chạy ứng dụng hoặc thực hiện các tác vụ khác.
 22. English
 23. VPS, or virtual private server, is a part of a physical server that is divided into multiple smaller, independent servers. Each virtual server operates as a standalone computer, with its own operating system, software, and resources.
 24. There are many free VPS providers, but not all of them offer the same features and support. Some providers only offer limited storage and bandwidth, while others may offer advanced features such as SSH support and root access.
 25. Here is a guide on how to create a free VPS for Windows, MacOS, Ubuntu, Android, and iOS:
 26. 1. Choose a free VPS provider
 27. First, you need to choose a free VPS provider. Some popular providers include:
 28. Vultr
 29. DigitalOcean
 30. Linode
 31. Hetzner
 32. Scaleway
 33. 2. Create an account
 34. Once you have chosen a provider, you need to create an account. This process usually involves providing basic information such as your name, email, and address.
 35. 3. Activate your account
 36. After creating an account, you need to activate your account. This process usually involves verifying your email or phone number.
 37. 4. Create a VPS
 38. After activating your account, you can create a VPS. This process usually involves choosing an operating system, storage size, and bandwidth.
 39. 5. Connect to your VPS
 40. After creating a VPS, you need to connect to your VPS. You can do this using SSH or a VPS management tool.
 41. 6. Install an operating system
 42. After connecting to your VPS, you need to install an operating system. This process usually involves downloading an operating system image and using an installer.
 43. 7. Install software
 44. After installing an operating system, you can install software. You can install software from a repository or from a download.
 45. 8. Use your VPS
 46. After

Leave a Comment

All in one