Làm thế nào để tạo Trang Lỗi Server thân thiện với người dùng và thông báo lỗi một cách chi tiết

Tiếng Việt

Lỗi server là một vấn đề phổ biến mà mọi trang web đều có thể gặp phải. Khi người dùng truy cập vào một trang web và gặp lỗi, họ sẽ cảm thấy thất vọng và khó chịu. Một trang lỗi server thân thiện với người dùng sẽ giúp giảm thiểu sự thất vọng này và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Dưới đây là một số mẹo để tạo trang lỗi server thân thiện với người dùng:

Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu. Người dùng không phải là chuyên gia kỹ thuật, vì vậy hãy sử dụng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được. Tránh sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật hoặc từ ngữ phức tạp.

Cung cấp thông tin chi tiết về lỗi. Người dùng muốn biết tại sao họ gặp lỗi. Hãy cung cấp cho họ thông tin chi tiết về lỗi, chẳng hạn như mã lỗi, URL của trang bị lỗi, và thời điểm xảy ra lỗi.

Đưa ra các bước khắc phục sự cố. Nếu có thể, hãy cung cấp cho người dùng các bước để khắc phục sự cố. Điều này sẽ giúp họ giải quyết vấn đề và tiếp tục sử dụng trang web của bạn.

Điều hướng người dùng đến nội dung khác. Nếu lỗi là do trang bị lỗi không tồn tại, hãy điều hướng người dùng đến nội dung khác trên trang web của bạn. Điều này sẽ giúp họ tìm thấy thông tin họ đang tìm kiếm.

Dưới đây là một số ví dụ về trang lỗi server thân thiện với người dùng:

Trang lỗi 404: Đây là trang lỗi phổ biến nhất. Trang lỗi 404 nên thông báo cho người dùng rằng trang họ đang tìm kiếm không tồn tại. Nó cũng nên cung cấp cho người dùng các liên kết đến các trang khác trên trang web.

Trang lỗi 500: Đây là trang lỗi cho biết có lỗi xảy ra trên máy chủ web. Trang lỗi 500 nên thông báo cho người dùng về lỗi và cho họ biết rằng họ có thể thử lại sau.

Trang lỗi 403: Đây là trang lỗi cho biết người dùng không có quyền truy cập vào trang. Trang lỗi 403 nên thông báo cho người dùng rằng họ không có quyền truy cập vào trang và cho họ biết cách có quyền truy cập.

English

Server errors are a common problem that every website can experience. When a user tries to access a website and encounters an error, they will feel frustrated and annoyed. A user-friendly server error page will help to reduce this frustration and improve the user experience.

Here are some tips for creating a user-friendly server error page:

Use clear and understandable language. Users are not technical experts, so use language that they can understand. Avoid using technical jargon or complicated language.

Provide detailed information about the error. Users want to know why they are getting an error. Provide them with detailed information about the error, such as the error code, the URL of the page that was in error, and the time at which the error occurred.

Provide troubleshooting steps. If possible, provide users with troubleshooting steps. This will help them to resolve the issue and continue using your website.

Redirect users to other content. If the error is due to a page that no longer exists, redirect users to other content on your website. This will help them to find the information they are looking for.

Here are some examples of user-friendly server error pages:

404 error page: This is the most common error page. A 404 error page should inform users that the page they are looking for does not exist. It should also provide users with links to other pages on the website.

500 error page: This is an error page that indicates an error occurred on the web server. A 500 error page should inform users about the error and let them know that they can try again later.

403 error page: This is an error page that indicates the user does not have access to the page. A 403 error page should inform users that they do not have access to the page and let them know how to gain access.

Conclusion

By following these tips, you can create a user-friendly server error page that will help to improve the experience of your website visitors.

Làm thế nào để tạo Trang Lỗi Server thân thiện với người dùng và thông báo lỗi một cách chi tiết

Leave a Reply

All in one