Lựa chọn Địa chỉ khi đăng ký tài khoản bán hàng Amazon

Title: Choosing Your Address When Registering an Amazon Seller Account

Việt Nam:

Khi bạn quyết định bắt đầu kinh doanh trên Amazon và cần đăng ký một tài khoản người bán, việc lựa chọn địa chỉ đúng là một phần quan trọng để đảm bảo sự thành công của bạn trên nền tảng này. Đây là một số lý do tại sao việc lựa chọn địa chỉ đúng rất quan trọng và cách bạn có thể thực hiện nó.

 1. Chọn đúng quốc gia cho tài khoản của bạn:
 2. Khi bạn đăng ký tài khoản người bán Amazon, bạn sẽ cần xác định quốc gia mà bạn muốn kinh doanh. Điều này quyết định loại tài khoản bạn có thể mở và địa chỉ mà bạn cần cung cấp. Hãy chắc chắn bạn chọn đúng quốc gia phù hợp với kế hoạch kinh doanh của bạn.
 3. 2. Địa chỉ chính xác để nhận thanh toán:
 4. Amazon sẽ gửi tiền kiếm được cho bạn thông qua các phương tiện thanh toán mà bạn cung cấp. Hãy đảm bảo bạn cung cấp địa chỉ chính xác để nhận thanh toán. Sai địa chỉ có thể dẫn đến việc không nhận được tiền hoặc khó khăn trong việc rút tiền.
 5. 3. Địa chỉ giao hàng và trả hàng:
 6. Nếu bạn định bán sản phẩm vật lý trên Amazon, hãy xác định địa chỉ nơi bạn lưu trữ và giao hàng sản phẩm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tính toán phí vận chuyển và thời gian giao hàng cho khách hàng của bạn.
 7. 4. Địa chỉ liên hệ và hỗ trợ khách hàng:
 8. Amazon yêu cầu bạn cung cấp một địa chỉ liên hệ và số điện thoại để hỗ trợ khách hàng. Đảm bảo rằng thông tin này là chính xác và bạn có thể truy cập vào nó để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đơn hàng và sản phẩm của bạn.
 9. 5. Cập nhật địa chỉ khi cần thiết:
 10. Khi bạn thay đổi địa chỉ hoặc thông tin liên hệ của bạn, hãy đảm bảo cập nhật chúng trên tài khoản Amazon của bạn ngay lập tức để tránh gây khó khăn trong quá trình kinh doanh.
 11. Tiếng Anh:
 12. When you decide to start selling on Amazon and need to register a seller account, choosing the right address is a crucial part of ensuring your success on this platform. Here are some reasons why choosing the correct address is essential and how you can go about it.
 13. 1. Select the right country for your account:
 14. When registering an Amazon seller account, you’ll need to specify the country where you want to do business. This determines the type of account you can open and the address you need to provide. Make sure you choose the appropriate country that aligns with your business plan.
 15. 2. Provide an accurate payment address:
 16. Amazon will send your earnings through the payment methods you provide. Ensure you provide an accurate payment address. A wrong address can lead to not receiving payments or difficulties in withdrawing funds.
 17. 3. Shipping and return addresses:
 18. If you plan to sell physical products on Amazon, specify the address where you store and ship your products. This will affect calculating shipping fees and delivery times for your customers.
 19. 4. Contact and customer support address:
 20. Amazon requires you to provide a contact address and phone number for customer support purposes. Ensure this information is accurate and accessible for resolving any issues related to your orders and products.
 21. 5. Update your address when necessary:
 22. Whenever you change your address or contact information, make sure to update it on your Amazon account immediately to avoid disruptions in your business operations.
 23. Chọn địa chỉ đúng là bước quan trọng đối với sự thành công của bạn trên Amazon. Hãy đảm bảo rằng bạn đã xem xét và cung cấp thông tin đúng cách để tận dụng tối đa tiềm năng kinh doanh trên nền tảng này.

Leave a Comment

All in one