Cài đặt MacOS Theme trên Ubuntu

Việt Nam

Ubuntu là một hệ điều hành mã nguồn mở dựa trên Linux. Nó có giao diện người dùng GNOME, được thiết kế để đơn giản và dễ sử dụng. Tuy nhiên, một số người dùng có thể muốn thay đổi giao diện của Ubuntu để giống với macOS của Apple.

Có một số cách để cài đặt MacOS Theme trên Ubuntu. Một cách là sử dụng một ứng dụng có tên là GNOME Tweaks. GNOME Tweaks là một ứng dụng miễn phí cho phép bạn tùy chỉnh giao diện của Ubuntu. Để cài đặt GNOME Tweaks, hãy mở Terminal và chạy lệnh sau:

sudo apt install gnome-tweaks

Sau khi GNOME Tweaks được cài đặt, hãy mở nó và chuyển đến tab Appearance. Trong tab này, hãy chọn Theme và chọn một theme macOS từ danh sách.

Một cách khác để cài đặt MacOS Theme trên Ubuntu là sử dụng một ứng dụng có tên là Kvantum Manager. Kvantum Manager là một ứng dụng miễn phí cho phép bạn thay đổi giao diện của các ứng dụng GTK. Để cài đặt Kvantum Manager, hãy mở Terminal và chạy lệnh sau:

sudo apt install kvantum-manager

Sau khi Kvantum Manager được cài đặt, hãy mở nó và chọn một theme macOS từ danh sách.

English

Ubuntu is a free and open-source operating system based on Linux. It has a user interface called GNOME, which is designed to be simple and easy to use. However, some users may want to change the appearance of Ubuntu to resemble macOS from Apple.

There are a few ways to install a macOS Theme on Ubuntu. One way is to use an application called GNOME Tweaks. GNOME Tweaks is a free application that allows you to customize the appearance of Ubuntu. To install GNOME Tweaks, open a Terminal and run the following command:

sudo apt install gnome-tweaks

Once GNOME Tweaks is installed, open it and go to the Appearance tab. In this tab, select Theme and choose a macOS theme from the list.

Another way to install a macOS Theme on Ubuntu is to use an application called Kvantum Manager. Kvantum Manager is a free application that allows you to change the appearance of GTK applications. To install Kvantum Manager, open a Terminal and run the following command:

sudo apt install kvantum-manager

Once Kvantum Manager is installed, open it and choose a macOS theme from the list.

Thủ thuật bổ sung

Để cài đặt các icon macOS, hãy tải xuống bộ icon macOS từ internet và giải nén nó vào thư mục ~/.icons. Sau đó, trong GNOME Tweaks, hãy chuyển đến tab Icons và chọn bộ icon macOS.

Để cài đặt các con trỏ chuột macOS, hãy tải xuống bộ con trỏ chuột macOS từ internet và giải nén nó vào thư mục ~/.cursors. Sau đó, trong GNOME Tweaks, hãy chuyển đến tab Cursors và chọn bộ con trỏ chuột macOS.

Để cài đặt các âm thanh macOS, hãy tải xuống bộ âm thanh macOS từ internet và giải nén nó vào thư mục ~/.local/share/sounds/. Sau đó, trong GNOME Tweaks, hãy chuyển đến tab Sounds và chọn bộ âm thanh macOS.

Kết luận

Với một chút nỗ lực, bạn có thể biến Ubuntu của mình thành một bản sao macOS.

MacOS Theme trên Ubuntu: Hướng Dẫn Cài Đặt Một Cách Chi Tiết và Dễ Dàng

Leave a Reply

All in one