Nhận 2300 Điểm Viettel++ Miễn Phí: Đổi DATA, Cước Gọi, SMS Ngay Hôm Nay!

Tiếng Việt

Nhận 2300 Điểm Viettel++ Miễn Phí: Đổi DATA, Cước Gọi, SMS Ngay Hôm Nay!

Viettel vừa triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ di động của nhà mạng. Theo đó, khách hàng sẽ nhận được 2300 điểm Viettel++ miễn phí khi soạn tin nhắn TET gửi 191.

Điểm Viettel++ là một chương trình chăm sóc khách hàng của Viettel, cho phép khách hàng tích lũy điểm sau mỗi giao dịch sử dụng dịch vụ. Điểm tích lũy có thể được đổi lấy nhiều ưu đãi hấp dẫn như cước di động, data, phút gọi, SMS, voucher,…

Để nhận 2300 điểm Viettel++ miễn phí, khách hàng cần thực hiện theo các bước sau:

Soạn tin nhắn TET gửi 191

Chờ tin nhắn xác nhận từ Viettel

Kiểm tra số điểm Viettel++ của mình

Sau khi nhận được 2300 điểm Viettel++, khách hàng có thể đổi điểm sang các ưu đãi khác nhau. Để đổi điểm, khách hàng có thể thực hiện theo các cách sau:

Trên điện thoại: Soạn tin nhắn theo cú pháp: [Số điểm] [Loại ưu đãi] gửi 191

Trên website: Truy cập website Viettel và đăng nhập tài khoản của mình

Tại cửa hàng Viettel: Đến cửa hàng Viettel gần nhất để đổi điểm

Một số lưu ý khi đổi điểm Viettel++:

Tổng số điểm tối đa mà khách hàng có thể đổi trong một lần là 10000 điểm.

Thời hạn sử dụng điểm Viettel++ là 12 tháng kể từ ngày tích lũy.

Dưới đây là một số ví dụ về cách đổi điểm Viettel++:

Đổi 2300 điểm Viettel++ lấy 23GB data 4G tốc độ cao

Đổi 2300 điểm Viettel++ lấy 230 phút gọi nội mạng

Đổi 2300 điểm Viettel++ lấy 230 tin nhắn nội mạng

Đổi 2300 điểm Viettel++ lấy 230.000 đồng tiền mặt

Chương trình ưu đãi 2300 điểm Viettel++ miễn phí sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2023. Hãy nhanh tay tham gia để nhận được ưu đãi hấp dẫn này nhé!

English

Get 2300 Viettel++ Points for Free: Exchange DATA, Call, SMS Now!

Viettel has just launched a promotion for customers using the carrier’s mobile services. Accordingly, customers will receive 2300 free Viettel++ points when texting TET to 191.

Viettel++ points are a customer care program from Viettel, allowing customers to accumulate points after each transaction using the service. Points can be exchanged for a variety of attractive offers such as mobile fees, data, minutes, SMS, vouchers, etc.

To receive 2300 free Viettel++ points, customers need to follow these steps:

Text TET to 191

Wait for confirmation message from Viettel

Check your Viettel++ points

After receiving 2300 Viettel++ points, customers can exchange points for other offers. To exchange points, customers can do the following:

On your phone: Text the following format: [Number of points] [Type of offer] to 191

On the website: Visit the Viettel website and log in to your account

At a Viettel store: Visit the nearest Viettel store to exchange points

Some things to keep in mind when exchanging Viettel++ points:

The maximum number of points that customers can exchange in a single transaction is 10,000 points.

The validity period of Viettel++ points is 12 months from the date of accumulation.

Here are some examples of how to exchange Viettel++ points:

Exchange 2300 Viettel++ points for 23GB of high-speed 4G data

Exchange 2300 Viettel++ points for 230 minutes of domestic calls

Exchange 2300 Viettel++ points for 230 domestic SMS

Exchange 2300 Viettel++ points for VND

Leave a Comment

All in one