Chứng chỉ SSL là gì?

Chứng chỉ SSL (Secure Sockets Layer) là một chứng chỉ bảo mật được sử dụng để mã hóa thông tin giữa trình duyệt web và máy chủ web. Điều này giúp ngăn chặn tin tặc đánh cắp thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin đăng nhập, thẻ tín dụng và thông tin cá nhân.

Cách cài đặt chứng chỉ SSL

Có hai cách để cài đặt chứng chỉ SSL:

Cách 1: Mua chứng chỉ SSL từ nhà cung cấp dịch vụ chứng chỉ (CA)

Đây là cách phổ biến nhất để cài đặt chứng chỉ SSL. Có nhiều nhà cung cấp CA khác nhau, chẳng hạn như Let’s Encrypt, Comodo và DigiCert.

Cách 2: Sử dụng chứng chỉ SSL miễn phí từ Let’s Encrypt

Let’s Encrypt là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp chứng chỉ SSL miễn phí. Chứng chỉ SSL miễn phí từ Let’s Encrypt có hiệu lực trong 90 ngày và cần được gia hạn sau mỗi 90 ngày.

Ưu điểm của chứng chỉ SSL

Có nhiều lợi ích khi sử dụng chứng chỉ SSL, bao gồm:

Bảo vệ thông tin nhạy cảm

Chứng chỉ SSL giúp ngăn chặn tin tặc đánh cắp thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin đăng nhập, thẻ tín dụng và thông tin cá nhân.

Tăng cường uy tín của website

Khi website có chứng chỉ SSL, trình duyệt web sẽ hiển thị biểu tượng ổ khóa màu xanh lá cây. Điều này giúp tăng cường uy tín của website và cho người dùng biết rằng website là an toàn để truy cập.

Tăng khả năng hiển thị của website trên các công cụ tìm kiếm

Google và các công cụ tìm kiếm khác ưu tiên các website có chứng chỉ SSL. Điều này có nghĩa là website của bạn có thể được xếp hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

Bảo mật website với chứng chỉ SSL

Chứng chỉ SSL giúp bảo vệ website của bạn khỏi các cuộc tấn công mạng, chẳng hạn như:

Tấn công man-in-the-middle

Trong cuộc tấn công man-in-the-middle, tin tặc sẽ đặt mình giữa trình duyệt web và máy chủ web. Tin tặc có thể đánh cắp thông tin được truyền giữa hai bên.

Tấn công SQL injection

Trong cuộc tấn công SQL injection, tin tặc sẽ chèn mã độc vào truy vấn SQL. Điều này có thể dẫn đến việc tin tặc đánh cắp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của website.

Tấn công XSS

Trong cuộc tấn công XSS, tin tặc sẽ chèn mã độc vào trang web. Điều này có thể dẫn đến việc tin tặc đánh cắp thông tin từ trình duyệt web của người dùng.

Kết luận

Chứng chỉ SSL là một công cụ quan trọng giúp bảo vệ website của bạn khỏi các cuộc tấn công mạng. Nếu bạn chưa cài đặt chứng chỉ SSL cho website của mình, hãy làm điều đó ngay hôm nay.

English version

What is SSL certificate?

SSL certificate (Secure Sockets Layer) is a security certificate used to encrypt information between a web browser and a web server. This helps to prevent hackers from stealing sensitive information, such as login credentials, credit card numbers, and personal information.

How to install SSL certificate

There are two ways to install an SSL certificate:

Method 1: Purchase an SSL certificate from a certificate authority (CA)

This is the most common way to install an SSL certificate. There are many CA providers available, such as Let’s Encrypt, Comodo, and DigiCert.

Method 2: Use a free SSL certificate from Let’s Encrypt

Let’s Encrypt is a non-profit organization that provides free SSL certificates. Free SSL certificates from Let’s Encrypt are valid for 90 days and need to be renewed after every 90 days.

Benefits of SSL certificate

There are many benefits to using an SSL certificate, including:

Protect sensitive information

SSL certificates help to prevent hackers from stealing sensitive information, such as login credentials, credit card numbers, and personal information.

Increase website credibility

When a website has an SSL certificate, the web browser will display a green padlock icon. This helps to increase the credibility of the website and tells users that the website is safe

Nhận Hiểu Biết Sâu Hơn Về Chứng Chỉ SSL: Hướng Dẫn, Ưu Đãi & Bảo Mật Website

Leave a Reply

All in one