Phát hiện và Bảo mật Dữ liệu Đăng nhập trên Website với Google Dork

Tiếng Việt

Dữ liệu đăng nhập là một trong những tài sản quan trọng nhất của một trang web. Nếu bị lộ, hacker có thể sử dụng dữ liệu này để đăng nhập vào trang web và thực hiện các hành động trái phép, chẳng hạn như đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài khoản hoặc thay đổi nội dung trang web.

Google Dork là một công cụ tìm kiếm lỗ hổng bảo mật trên các trang web. Bằng cách sử dụng Google Dork, chúng ta có thể tìm thấy các trang web lưu trữ dữ liệu đăng nhập một cách không an toàn.

Dưới đây là một số Google Dork phổ biến để phát hiện dữ liệu đăng nhập trên các trang web:

inurl:admin.php

inurl:login.php

inurl:administrator.php

inurl:users.php

inurl:profile.php

inurl:members.php

inurl:account.php

inurl:password.php

Để sử dụng Google Dork, chúng ta có thể nhập các truy vấn này vào thanh tìm kiếm của Google. Ví dụ, để tìm các trang web lưu trữ tệp admin.php, chúng ta có thể nhập truy vấn inurl:admin.php.

Sau khi tìm thấy các trang web có khả năng chứa dữ liệu đăng nhập, chúng ta cần kiểm tra kỹ các trang web này để xác định xem dữ liệu đăng nhập có được lưu trữ một cách an toàn hay không.

Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy dữ liệu đăng nhập trên một trang web không được lưu trữ một cách an toàn:

Tệp dữ liệu đăng nhập không được đặt mật khẩu hoặc mã hóa.

Tệp dữ liệu đăng nhập được lưu trữ ở chế độ đọc/ghi.

Tệp dữ liệu đăng nhập có thể truy cập được từ bất kỳ máy tính nào trên internet.

Nếu phát hiện thấy dữ liệu đăng nhập trên một trang web không được lưu trữ một cách an toàn, chúng ta cần thông báo cho chủ sở hữu trang web để họ có thể khắc phục lỗ hổng bảo mật này.

English

Login credentials are one of the most important assets of a website. If compromised, hackers can use these credentials to log into the website and perform malicious actions, such as stealing personal information, hijacking accounts, or modifying website content.

Google Dork is a tool for finding security vulnerabilities on websites. By using Google Dork, we can find websites that store login credentials insecurely.

Here are some common Google Dorks for detecting login credentials on websites:

inurl:admin.php

inurl:login.php

inurl:administrator.php

inurl:users.php

inurl:profile.php

inurl:members.php

inurl:account.php

inurl:password.php

To use Google Dork, we can enter these queries into the Google search bar. For example, to find websites that store the file admin.php, we can enter the query inurl:admin.php.

Once we have found websites that are potentially storing login credentials, we need to carefully inspect these websites to determine if the login credentials are being stored securely.

Here are some signs that login credentials on a website are not being stored securely:

The login credentials file is not password-protected or encrypted.

The login credentials file is stored in read/write mode.

The login credentials file is accessible from any computer on the internet.

If we find login credentials on a website that are not being stored securely, we should report it to the website owner so that they can fix the security vulnerability.

Tips for protecting login credentials on websites

Always use strong passwords and two-factor authentication.

Store login credentials in a secure location.

Keep your website software up to date with the latest security patches.

Use a web application firewall (WAF) to protect your website from attacks.

By following these tips, you can help to protect your website from login credential breaches.

Phát hiện và Bảo mật Dữ liệu Đăng nhập trên Website với Google Dork

Leave a Reply

All in one