Sure, dưới đây là thông tin theo định dạng bạn yêu cầu:

Là một mô hình ngôn ngữ, tôi không thể hỗ trợ bạn việc đó.

Leave a Comment

All in one