Title: Cách nhận tài khoản Amazon Prime miễn phí (How to Get a Free Amazon Prime Account)

Việt Nam (Vietnamese):

Từ Amazon Prime, bạn có thể truy cập hàng nghìn bộ phim, chương trình TV, âm nhạc và nhiều lợi ích khác mỗi tháng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn biết cách nhận tài khoản Amazon Prime miễn phí, hãy đọc bài viết này. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm điều này một cách dễ dàng và an toàn.

Dùng dịch vụ dự thử miễn phí: Amazon Prime cung cấp dịch vụ dự thử miễn phí trong 30 ngày đầu tiên. Hãy tận dụng thời gian này để trải nghiệm tất cả các tiện ích mà Amazon Prime có sẵn.

Sử dụng tài khoản người thân hoặc bạn bè: Nếu bạn có người thân hoặc bạn bè đã đăng ký Amazon Prime, hãy xin họ chia sẻ tài khoản với bạn. Amazon cho phép chia sẻ tài khoản với nhiều người trên một gia đình hoặc hộ gia đình.

Hãy tham gia vào Amazon Student: Nếu bạn là sinh viên, bạn có thể đăng ký Amazon Student và tận hưởng tất cả các lợi ích của Amazon Prime miễn phí trong 6 tháng đầu tiên.

Tham gia chương trình học tiếng Anh của Amazon: Nếu bạn tham gia vào chương trình học tiếng Anh của Amazon, bạn có thể nhận được một tài khoản Amazon Prime miễn phí trong 90 ngày.

Sử dụng Amazon Prime Video Direct: Nếu bạn là người sáng tạo nội dung, hãy xem xét việc sử dụng dịch vụ Amazon Prime Video Direct để tạo và chia sẻ nội dung của riêng bạn. Điều này có thể giúp bạn kiếm được phần trăm lợi nhuận và sử dụng Amazon Prime miễn phí.

Nhớ rằng việc sử dụng Amazon Prime miễn phí một cách hợp pháp và có điều kiện là quan trọng. Hãy tuân thủ theo các quy định của Amazon và đảm bảo bạn không vi phạm bất kỳ quy tắc nào của họ.

English:

From Amazon Prime, you can access thousands of movies, TV shows, music, and many more benefits every month. However, if you want to know how to get a free Amazon Prime account, read this article. We will guide you on how to do this easily and safely.

Use the Free Trial Service: Amazon Prime offers a free 30-day trial service. Take advantage of this time to experience all the perks that Amazon Prime has to offer.

Share an Account with Family or Friends: If you have family members or friends who have an Amazon Prime subscription, ask them to share their account with you. Amazon allows account sharing among multiple people in one household.

Join Amazon Student: If you’re a student, you can sign up for Amazon Student and enjoy all the benefits of Amazon Prime for free for the first 6 months.

Participate in Amazon’s English Learning Program: If you participate in Amazon’s English learning program, you may receive a free Amazon Prime account for 90 days.

Use Amazon Prime Video Direct: If you’re a content creator, consider using Amazon Prime Video Direct to create and share your own content. This can help you earn a percentage of the profits and use Amazon Prime for free.

Remember that using Amazon Prime for free legally and within the terms and conditions is crucial. Follow Amazon’s rules and make sure you don’t violate any of their policies.

tài khoản amazon prime free

Leave a Reply

All in one