Tăng tốc PC Với Extreme Injector v3.6.1: Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tiêm DLL Hiệu Quả Nhất

Bài viết tiếng Việt

Extreme Injector là một công cụ tiêm DLL miễn phí và mã nguồn mở giúp bạn tăng tốc PC của mình. Công cụ này cho phép bạn tiêm DLL vào các ứng dụng đang chạy, điều này có thể cải thiện hiệu suất và khả năng sử dụng của chúng.

Cách sử dụng Extreme Injector

Để sử dụng Extreme Injector, hãy làm theo các bước sau:

Tải xuống và cài đặt Extreme Injector từ trang web chính thức.

Khởi chạy Extreme Injector.

Tìm DLL bạn muốn tiêm.

Chọn ứng dụng mà bạn muốn tiêm DLL vào.

Nhấn nút “Inject”.

Các DLL hiệu quả nhất để tăng tốc PC

Có nhiều DLL khác nhau mà bạn có thể tiêm để tăng tốc PC của mình. Dưới đây là một số DLL hiệu quả nhất:

ProcessHacker.dll: DLL này cung cấp các tính năng nâng cao cho ProcessHacker, một trình quản lý quy trình miễn phí và mã nguồn mở.

ProcessMonitor.dll: DLL này cung cấp các tính năng nâng cao cho ProcessMonitor, một công cụ giám sát quy trình miễn phí và mã nguồn mở.

GPU-Z.dll: DLL này cung cấp các thông tin chi tiết về GPU của bạn.

SpeedFan.dll: DLL này cho phép bạn điều chỉnh tốc độ quạt của PC.

MSI Afterburner.dll: DLL này cho phép bạn ép xung GPU của mình.

Lưu ý

Tiêm DLL có thể gây ra các vấn đề về hiệu suất hoặc tương thích. Hãy chắc chắn rằng bạn đã sao lưu hệ thống của mình trước khi tiêm DLL.

Bài viết tiếng Anh

Increase PC Performance with Extreme Injector v3.6.1: A Guide to Using the Most Effective DLL Injector

Extreme Injector is a free and open-source DLL injector tool that helps you increase your PC’s performance. The tool allows you to inject DLLs into running applications, which can improve their performance and usability.

How to use Extreme Injector

To use Extreme Injector, follow these steps:

Download and install Extreme Injector from the official website.

Launch Extreme Injector.

Find the DLL you want to inject.

Select the application you want to inject the DLL into.

Click the “Inject” button.

The most effective DLLs for increasing PC performance

There are many different DLLs that you can inject to increase your PC’s performance. Here are some of the most effective DLLs:

ProcessHacker.dll: This DLL provides advanced features for ProcessHacker, a free and open-source process manager.

ProcessMonitor.dll: This DLL provides advanced features for ProcessMonitor, a free and open-source process monitoring tool.

GPU-Z.dll: This DLL provides detailed information about your GPU.

SpeedFan.dll: This DLL allows you to adjust the fan speed of your PC.

MSI Afterburner.dll: This DLL allows you to overclock your GPU.

Note

Injecting DLLs can cause performance or compatibility issues. Be sure to back up your system before injecting DLLs.

Additional tips

For best results, use DLLs that are designed for the specific application you are trying to improve.

Start with a small number of DLLs and add more as needed.

Be sure to test your system after injecting DLLs to make sure they are stable.

Conclusion

Extreme Injector is a powerful tool that can help you improve your PC’s performance. By following the tips in this article, you can use Extreme Injector to get the most out of your system.

Tăng Tốc PC Với Extreme Injector v3.6.1: Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tiêm DLL Hiệu Quả Nhất

Leave a Reply

All in one