Tạo Biểu đồ Thời gian Tương tác Miễn phí để Liệt kê Sự kiện

Biểu đồ Thời gian Tương tác Miễn phí để Liệt kê Sự kiện

Tiếng Việt

Biểu đồ thời gian tương tác là một công cụ trực quan tuyệt vời để theo dõi dữ liệu theo thời gian. Chúng có thể được sử dụng để hiển thị sự thay đổi trong dữ liệu theo ngày, tuần, tháng, năm hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào khác. Biểu đồ thời gian tương tác cũng có thể được sử dụng để so sánh dữ liệu giữa các nhóm hoặc các khoảng thời gian khác nhau.

Có rất nhiều công cụ trực tuyến miễn phí có thể được sử dụng để tạo biểu đồ thời gian tương tác. Một số công cụ phổ biến bao gồm:

Google Charts: Công cụ này cung cấp một loạt các biểu đồ thời gian tương tác, bao gồm biểu đồ đường, biểu đồ cột và biểu đồ tròn.

Chart.js: Thư viện JavaScript này cho phép bạn tạo các biểu đồ thời gian tương tác tùy chỉnh.

Highcharts: Thư viện JavaScript này cũng cho phép bạn tạo các biểu đồ thời gian tương tác tùy chỉnh.

Để tạo biểu đồ thời gian tương tác, bạn cần có dữ liệu để hiển thị. Dữ liệu này có thể được nhập thủ công hoặc được lấy từ một nguồn dữ liệu bên ngoài. Sau khi bạn có dữ liệu, bạn có thể sử dụng công cụ trực tuyến để tạo biểu đồ.

Dưới đây là một ví dụ về biểu đồ thời gian tương tác:

Opens in a new window

support.sapo.vn

biểu đồ thời gian tương tác hiển thị số lượng khách truy cập trang web theo ngày

Biểu đồ này sử dụng dữ liệu từ Google Analytics để hiển thị số lượng khách truy cập trang web theo ngày. Biểu đồ được tạo bằng Google Charts.

Lợi ích của việc sử dụng biểu đồ thời gian tương tác:

Biểu đồ thời gian tương tác có thể giúp bạn hiểu dữ liệu theo cách trực quan.

Chúng có thể được sử dụng để theo dõi sự thay đổi trong dữ liệu theo thời gian.

Chúng có thể được sử dụng để so sánh dữ liệu giữa các nhóm hoặc các khoảng thời gian khác nhau.

Tiếng Anh

Interactive time charts are a great visual tool for tracking data over time. They can be used to show changes in data by day, week, month, year, or any other time period. Interactive time charts can also be used to compare data between groups or different time periods.

There are many free online tools that can be used to create interactive time charts. Some popular tools include:

Google Charts: This tool offers a variety of interactive time charts, including line charts, bar charts, and pie charts.

Chart.js: This JavaScript library allows you to create custom interactive time charts.

Highcharts: This JavaScript library also allows you to create custom interactive time charts.

To create an interactive time chart, you need to have data to display. This data can be entered manually or retrieved from an external data source. Once you have the data, you can use an online tool to create the chart.

Here is an example of an interactive time chart:

Opens in a new window

www.zoho.com

interactive time chart showing the number of website visitors by day

This chart uses data from Google Analytics to show the number of website visitors by day. The chart is created using Google Charts.

Benefits of using interactive time charts:

Interactive time charts can help you understand data in a visual way.

They can be used to track changes in data over time.

They can be used to compare data between groups or different time periods.

How to create an interactive time chart:

To create an interactive time chart, you will need to follow these steps:

Gather your data. This data can be entered manually or retrieved from an external data source.

Choose a tool to create your chart. There are many free online tools available.

Enter your data into the tool.

Configure the chart. You can customize the chart’s appearance and behavior.

Save your chart.

Conclusion:

Interactive time charts are a powerful tool that can be used to visualize data over time. They can be used to track changes in data, compare data between groups, and communicate data to others.

Leave a Comment

All in one