Tạo Hồ Sơ Trực Tuyến và Tìm Công Việc Thiết Kế Đồ Họa Freelance

Tiếng Việt

Thiết kế đồ họa là một lĩnh vực sáng tạo và năng động, với nhiều cơ hội việc làm. Nếu bạn là một nhà thiết kế đồ họa tự do, bạn có thể tìm kiếm công việc trên các trang web trực tuyến. Dưới đây là một số mẹo để tạo hồ sơ trực tuyến và tìm công việc thiết kế đồ họa tự do:

 1. Tạo hồ sơ trực tuyến chuyên nghiệp
 2. Hồ sơ trực tuyến của bạn là ấn tượng đầu tiên của bạn đối với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Nó nên được trình bày một cách chuyên nghiệp và đầy đủ thông tin. Bao gồm các yếu tố sau trong hồ sơ của bạn:
 3. Thông tin cá nhân: Tên, địa chỉ, số điện thoại, email và trang web của bạn.
 4. Mục tiêu nghề nghiệp: Điều gì bạn muốn đạt được với tư cách là một nhà thiết kế đồ họa tự do?
 5. Kỹ năng và kinh nghiệm: Nêu bật các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn liên quan đến thiết kế đồ họa.
 6. Mẫu công việc: Bao gồm một số mẫu công việc của bạn để nhà tuyển dụng có thể xem các tác phẩm của bạn.
 7. 2. Tìm kiếm các cơ hội việc làm
 8. Có nhiều trang web trực tuyến nơi bạn có thể tìm kiếm công việc thiết kế đồ họa tự do. Một số trang web phổ biến bao gồm:
 9. Upwork
 10. Freelancer
 11. Fiverr
 12. 99designs
 13. Behance
 14. Khi tìm kiếm các cơ hội việc làm, hãy sử dụng các từ khóa liên quan đến kỹ năng và kinh nghiệm của bạn. Bạn cũng có thể tạo hồ sơ trên các trang web này để nhà tuyển dụng có thể tìm thấy bạn.
 15. 3. Ứng tuyển cho các công việc
 16. Khi bạn tìm thấy một công việc bạn quan tâm, hãy gửi đơn ứng tuyển của bạn. Đảm bảo rằng đơn ứng tuyển của bạn được cá nhân hóa và bao gồm thông tin về lý do bạn quan tâm đến công việc đó. Bạn cũng có thể bao gồm một thư giới thiệu để giới thiệu bản thân và các kỹ năng của bạn.
 17. 4. Theo dõi các ứng tuyển của bạn
 18. Sau khi bạn gửi đơn ứng tuyển, hãy theo dõi để biết phản hồi. Nếu bạn không nhận được phản hồi sau một vài tuần, bạn có thể gửi email hoặc gọi điện cho nhà tuyển dụng để biết thêm thông tin.
 19. Tiếng Anh
 20. Create an Online Portfolio and Find Freelance Graphic Design Jobs
 21. Graphic design is a creative and dynamic field with many opportunities for employment. If you’re a freelance graphic designer, you can find work on online websites. Here are some tips for creating an online portfolio and finding freelance graphic design jobs:
 22. 1. Create a professional online portfolio
 23. Your online portfolio is your first impression to potential employers. It should be presented in a professional and informative way. Include the following elements in your portfolio:
 24. Personal information: Your name, address, phone number, email, and website.
 25. Career objective: What do you want to achieve as a freelance graphic designer?
 26. Skills and experience: Highlight your skills and experience relevant to graphic design.
 27. Work samples: Include some of your work samples so employers can see your work.
 28. 2. Find job opportunities
 29. There are many online websites where you can find freelance graphic design jobs. Some popular websites include:
 30. Upwork
 31. Freelancer
 32. Fiverr
 33. 99designs
 34. Behance
 35. When looking for job opportunities, use relevant keywords related to your skills and experience. You can also create a profile on these websites so employers can find you.
 36. 3. Apply for jobs
 37. When you find a job you’re interested in, submit your application. Make sure your application is personalized and includes information about why you’re interested in the job. You can also include a cover letter to introduce yourself and your skills.
 38. 4. Follow up on your applications
 39. After you submit your application, follow up to inquire about the status. If you don’t receive a response after a few weeks, you can email or call the employer for more information.
 40. Additional tips
 41. Use high-quality images and videos in your portfolio.
 42. Keep your portfolio updated with new work.
 43. Be active on social media and networking sites.
 44. Network with other graphic designers.
 45. By following these tips, you can increase your chances of finding freelance graphic design jobs.
Tạo Hồ Sơ Trực Tuyến và Tìm Công Việc Thiết Kế Đồ Họa Freelance

Leave a Reply

All in one