Title: Cách tạo tài khoản bán hàng trên Amazon (How to Create a Selling Account on Amazon)

Việt Nam:

Amazon là một trong những sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới, và tạo tài khoản bán hàng trên Amazon là một bước quan trọng nếu bạn muốn kinh doanh sản phẩm của mình trực tuyến. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản bán hàng trên Amazon một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin cần thiết

Trước tiên, bạn cần chuẩn bị các thông tin sau:

Địa chỉ email hợp lệ.

Số điện thoại di động.

Thông tin ngân hàng của bạn để nhận thanh toán từ Amazon.

Bước 2: Truy cập trang web Amazon Seller Central

Sử dụng trình duyệt web của bạn và truy cập trang web Seller Central của Amazon.

Bấm vào nút “Đăng ký” để bắt đầu quá trình tạo tài khoản bán hàng.

Bước 3: Điền thông tin cơ bản

Nhập địa chỉ email của bạn và chọn “Tạo tài khoản Amazon”.

Điền thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại di động.

Bước 4: Xác minh email

Amazon sẽ gửi một mã xác minh đến địa chỉ email bạn đã cung cấp. Hãy kiểm tra hộp thư đến và nhập mã xác minh để tiếp tục.

Bước 5: Điền thông tin về công ty

Nếu bạn đại diện cho một công ty, hãy điền thông tin về công ty và gửi các tài liệu cần thiết theo hướng dẫn của Amazon.

Bước 6: Điền thông tin thanh toán

Nhập thông tin ngân hàng của bạn để nhận thanh toán từ Amazon khi bạn bán sản phẩm thành công.

Bước 7: Kích hoạt tài khoản

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn sẽ cần kích hoạt tài khoản bằng cách đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Amazon.

Bước 8: Bắt đầu bán hàng

Khi tài khoản của bạn đã được kích hoạt, bạn có thể bắt đầu đăng sản phẩm và bắt đầu kinh doanh trên Amazon.

English:

Amazon is one of the world’s largest e-commerce platforms, and creating a selling account on Amazon is a crucial step if you want to sell your products online. In this article, we will guide you through the process of creating a selling account on Amazon, making it easy and quick.

Step 1: Prepare the necessary information

First, you need to prepare the following information:

A valid email address.

A mobile phone number.

Your bank information to receive payments from Amazon.

Step 2: Access the Amazon Seller Central website

Use your web browser and access the Amazon Seller Central website.

Click the “Sign Up” button to start the account creation process.

Step 3: Fill in basic information

Enter your email address and select “Create your Amazon account.”

Fill in your personal information, including your name, address, and mobile phone number.

Step 4: Verify your email

Amazon will send a verification code to the email address you provided. Check your inbox and enter the verification code to continue.

Step 5: Provide company information (if applicable)

If you represent a company, enter your company information and submit the required documents as per Amazon’s instructions.

Step 6: Add payment information

Enter your bank information to receive payments from Amazon when you successfully sell products.

Step 7: Activate your account

Once you’ve entered all the necessary information, you’ll need to activate your account by agreeing to Amazon’s terms and conditions.

Step 8: Start selling

Once your account is activated, you can begin listing products and start your business on Amazon.

tao tai khoan ban hang tren amazon

Leave a Reply

All in one