Tiêu đề: Thế nào là BUY BOX Amazon?

Tiếng Việt:

Chào bạn! Hôm nay chúng ta sẽ khám phá một chút về BUY BOX trên Amazon. Đầu tiên, hãy tưởng tượng một cái hộp lớn, nhưng không phải cái hộp thông thường đâu, mà là “BUY BOX” đầy bí ẩn. Đây chính là vị trí mà người bán trên Amazon mơ ước chiếm giữ.

BUY BOX là nơi thần kỳ mà người mua nhấn nút “MUA NGAY” để mua hàng. Nó có thể là một vị trí “sống ảo” trên Amazon. Bạn có thể xem nó như một cuộc cạnh tranh nơi những người bán cố gắng làm mọi cách để có thể đặt sản phẩm của họ vào cái hộp đó. Cái hộp này thường hiển thị giá sản phẩm và tên người bán hàng đầu.

Nhưng để có được cái hộp này, bạn cần đáp ứng các tiêu chí khá nghiêm ngặt của Amazon, và đôi khi nó còn đầy bất ngờ. Nên nhớ rằng Amazon thay đổi thuật toán của mình liên tục, nên cái hộp này có thể biến mất hoặc xuất hiện một cách đột ngột.

English:

Hello there! Today, let’s dive into the mysterious world of the BUY BOX on Amazon. Imagine a big box, but not your ordinary box – it’s the “BUY BOX” filled with enigma. This is the coveted spot that Amazon sellers dream of.

The BUY BOX is where the magic happens, where shoppers click that “BUY NOW” button to make a purchase. It’s like a virtual realm on Amazon. Think of it as a competitive arena where sellers strive to get their products inside that box. This box typically displays the product price and the top seller’s name.

But getting into this box requires meeting Amazon’s strict criteria, and sometimes, it’s full of surprises. Remember, Amazon frequently tweaks its algorithm, so this box can appear or vanish unexpectedly.

Chinese (Simplified):

大家好!今天,让我们深入探讨一下亚马逊上的”BUY BOX”神秘世界。想象一下一个大盒子,但不是普通的盒子,它是充满神秘的”BUY BOX”。这是亚马逊卖家梦寐以求的宝地。

“BUY BOX”是魔法发生的地方,购物者会点击”立即购买”按钮进行购买。它就像亚马逊的虚拟领域。把它想象成一个竞争激烈的竞技场,卖家们努力将他们的产品放入这个盒子中。通常,这个盒子会显示产品价格和排名第一的卖家名称。

但要进入这个盒子,需要满足亚马逊的严格标准,有时候充满了惊喜。记住,亚马逊经常调整其算法,因此这个盒子可能会突然出现或消失。

Thế nào là BUY BOX Amazon ?

Leave a Reply

All in one