1. CÁC BÊN THAM GIA THỎA THUẬN NÀY
    1. Thỏa thuận thanh toán eBay này (“Thỏa thuận thanh toán”) giữa PayPal, Inc., PayPal CA Limited và PayPal Pte. Ltd. (gọi chung là “PayPal”), eBay Inc. (“eBay”) và bạn. 
  2. ỦY QUYỀN THU PHÍ EBAY ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN PAYPAL CỦA BẠN
    1. Khi đồng ý với các điều khoản này, bạn sẽ cho phép eBay trừ phí trong tài khoản PayPal của bạn trên cơ sở một lần, riêng lẻ hoặc định kỳ để thu phí mà bạn nợ eBay, trừ khi và cho đến khi bạn hủy Thỏa thuận Thanh toán. Bạn ủy quyền cho PayPal thanh toán từ tài khoản PayPal của bạn toàn bộ số phí do eBay đưa ra. PayPal sẽ không tự thực hiện thanh toán theo Thỏa thuận Thanh toán này; PayPal sẽ chỉ thanh toán các khoản phí do eBay đưa ra. eBay sẽ xuất trình trước cho bạn một hóa đơn ít nhất 10 ngày để tính phí tài khoản PayPal của bạn.PayPal sẽ trở thành phương thức thanh toán của bạn trong hồ sơ với eBay để thanh toán tự động phí bán hàng trên eBay của bạn. Nếu trước đây bạn đã có phương thức thanh toán khác trên hồ sơ để thanh toán tự động các khoản phí, PayPal sẽ thay thế phương thức đó.Nếu bạn thay đổi trang web đăng ký tài khoản eBay của bạn (ví dụ: bạn thay đổi đăng ký từ eBay.com sang eBay.ca), Thỏa thuận Thanh toán này sẽ bị hủy. Nếu bạn thay đổi loại tiền trong tài khoản eBay của mình, bạn sẽ cần chỉ định lại PayPal làm phương thức thanh toán tự động cho tài khoản của mình bằng loại tiền mới. Nếu Thỏa thuận Thanh toán này bị hủy bỏ, hoặc nếu khoản thanh toán phí eBay của bạn thông qua PayPal không thể hoàn thành vì bất kỳ lý do nào, bạn vẫn có nghĩa vụ phải trả cho eBay tất cả các khoản phí chưa thanh toán, và eBay có thể trừ tiền trong phương thức thanh toán được liên kết với eBay trước đó, chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc tài khoản thanh toán, để thanh toán phí bán hàng của bạn. 
  3. SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
    1. Khi eBay tính phí tài khoản PayPal của bạn, PayPal sẽ luôn cố gắng rút tiền từ số dư PayPal của bạn trước. Nếu số dư của bạn không có đủ tiền, PayPal sẽ tìm kiếm và cố gắng tính phí Nguồn tiền ưa thích mà bạn đã thiết lập cho Thỏa thuận thanh toán này. Nếu Nguồn tiền ưa thích không thành công (ví dụ: thẻ tín dụng hết hạn), thì PayPal sẽ sử dụng các phương thức thanh toán khả dụng khác trong tài khoản PayPal của bạn. Bạn sẽ có khả năng tắt các phương thức thanh toán để sử dụng với Thỏa thuận thanh toán này, ngoại trừ trường hợp bạn có một hoặc nhiều thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được liên kết với tài khoản PayPal, thì ít nhất một trong những thẻ đó phải được bật để thanh toán.Bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn một Nguồn tiền ưa thích, bật hoặc tắt những phương thức thanh toán khác khi đang trong thanh toán, hoặc bất kỳ lúc nào qua liên kết Các khoản Thanh toán Trực tiếp (phía dưới tab Hồ sơ Tài Khoản khi bạn vừa mới đăng nhập vào trang web PayPal).
Thỏa thuận thanh toán eBay

Leave a Reply

All in one