Tìm Hiểu Hệ Thống Máy Tính Bằng Lệnh Inxi – Hướng Dẫn Đầy Đủ và Chi Tiết

Tìm hiểu hệ thống máy tính bằng lệnh Inxi – Hướng dẫn đầy đủ và chi tiết

Tiếng Việt

Inxi là một công cụ dòng lệnh phổ biến được sử dụng để liệt kê thông tin hệ thống trên các hệ điều hành Linux. Nó cung cấp thông tin chi tiết về phần cứng và phần mềm, bao gồm:

Kiểu máy tính

Nhân hệ điều hành

Bản phân phối Linux

Môi trường máy tính để bàn

Bộ xử lý

Bộ nhớ RAM

Ổ cứng

Thẻ đồ họa

Thiết bị mạng

Và nhiều hơn nữa

Cách cài đặt Inxi

Inxi có sẵn trong kho lưu trữ của hầu hết các bản phân phối Linux. Để cài đặt Inxi trên Ubuntu và các bản phân phối dựa trên Debian, hãy sử dụng lệnh sau:

sudo apt install inxi

Để cài đặt Inxi trên các bản phân phối dựa trên Fedora và RHEL8, hãy sử dụng lệnh sau:

sudo dnf install inxi

Sử dụng Inxi

Để sử dụng Inxi, hãy mở một cửa sổ terminal và chạy lệnh sau:

inxi

Lệnh này sẽ hiển thị tất cả thông tin hệ thống có sẵn.

Bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn để lọc thông tin đầu ra. Ví dụ: để hiển thị chỉ thông tin phần cứng, hãy sử dụng tùy chọn -c:

inxi -c

Để hiển thị chỉ thông tin phần mềm, hãy sử dụng tùy chọn -s:

inxi -s

Một số ví dụ về cách sử dụng Inxi

Để hiển thị thông tin về bộ xử lý, hãy sử dụng tùy chọn -m:

inxi -m

Để hiển thị thông tin về bộ nhớ RAM, hãy sử dụng tùy chọn -r:

inxi -r

Để hiển thị thông tin về ổ cứng, hãy sử dụng tùy chọn -h:

inxi -h

Để hiển thị thông tin về thẻ đồ họa, hãy sử dụng tùy chọn -g:

inxi -g

Để hiển thị thông tin về thiết bị mạng, hãy sử dụng tùy chọn -n:

inxi -n

Kết luận

Inxi là một công cụ dòng lệnh mạnh mẽ có thể được sử dụng để lấy thông tin hệ thống chi tiết trên các hệ điều hành Linux. Nó là một công cụ hữu ích cho các nhà phát triển, quản trị viên hệ thống và người dùng Linux nói chung.

English

Inxi is a popular command-line tool used to list system information on Linux operating systems. It provides detailed information about hardware and software, including:

Computer type

Operating system kernel

Linux distribution

Desktop environment

Processor

RAM

Hard drives

Graphics card

Network devices

And more

How to install Inxi

Inxi is available in the repositories of most Linux distributions. To install Inxi on Ubuntu and Debian-based distributions, use the following command:

sudo apt install inxi

To install Inxi on Fedora and RHEL8-based distributions, use the following command:

sudo dnf install inxi

Using Inxi

To use Inxi, open a terminal window and run the following command:

inxi

This command will display all available system information.

You can also use options to filter the output information. For example, to display only hardware information, use the -c option:

inxi -c

To display only software information, use the -s option:

inxi -s

Some examples of how to use Inxi

To display information about the processor, use the -m option:

inxi -m

To display information about the RAM, use the -r option:

inxi -r

To display information about the hard drives, use the -h option:

inxi -h

To display information about the graphics card, use the -g option:

inxi -g

Leave a Comment

All in one