Tìm hiểu hệ thống máy tính bằng lệnh inxi

Tiếng Việt

Lệnh inxi là một công cụ dòng lệnh phổ biến được sử dụng để lấy thông tin hệ thống trên các hệ điều hành Linux. Nó cung cấp thông tin chi tiết về phần cứng, phần mềm và cài đặt hệ thống của bạn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng lệnh inxi để tìm hiểu hệ thống máy tính của bạn.

Cài đặt inxi

Để cài đặt inxi trên Ubuntu và các bản phân phối dựa trên Debian, hãy chạy lệnh sau:

sudo apt install inxi

Để cài đặt inxi trên các bản phân phối dựa trên Fedora và RHEL8, hãy chạy lệnh sau:

sudo dnf install inxi

Sử dụng inxi

Để sử dụng inxi, hãy mở terminal và chạy lệnh sau:

inxi

Lệnh này sẽ hiển thị tất cả thông tin hệ thống có sẵn.

Bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn để lọc thông tin được hiển thị. Ví dụ, để chỉ hiển thị thông tin phần cứng, hãy sử dụng tùy chọn -F.

inxi -F

Để chỉ hiển thị thông tin phần mềm, hãy sử dụng tùy chọn -S.

inxi -S

Thông tin phần cứng

Thông tin phần cứng được hiển thị bởi inxi bao gồm:

Kiểu máy tính

CPU

RAM

Ổ đĩa

Thẻ đồ họa

Thiết bị đầu vào

Thông tin phần mềm

Thông tin phần mềm được hiển thị bởi inxi bao gồm:

Hệ điều hành

Bản phân phối

Môi trường máy tính để bàn

Gói phần mềm được cài đặt

Các tùy chọn khác

Ngoài các tùy chọn -F và -S, inxi còn có nhiều tùy chọn khác. Bạn có thể sử dụng lệnh inxi –help để xem danh sách các tùy chọn.

Kết luận

Lệnh inxi là một công cụ hữu ích để tìm hiểu hệ thống máy tính của bạn. Nó cung cấp thông tin chi tiết về phần cứng, phần mềm và cài đặt hệ thống của bạn.

English

Understanding your system with the inxi command

The inxi command is a popular command-line tool used to get system information on Linux operating systems. It provides detailed information about your system’s hardware, software, and settings.

In this article, we will learn how to use the inxi command to learn about your computer system.

Installing inxi

To install inxi on Ubuntu and Debian-based distributions, run the following command:

sudo apt install inxi

To install inxi on Fedora and RHEL8-based distributions, run the following command:

sudo dnf install inxi

Using inxi

To use inxi, open a terminal and run the following command:

inxi

This command will display all available system information.

You can also use options to filter the information that is displayed. For example, to only display hardware information, use the -F option.

inxi -F

To only display software information, use the -S option.

inxi -S

Hardware information

The hardware information displayed by inxi includes:

Computer type

CPU

RAM

Disk drives

Graphics card

Input devices

Software information

The software information displayed by inxi includes:

Operating system

Distribution

Desktop environment

Installed software packages

Other options

In addition to the -F and -S options, inxi has many other options. You can use the inxi –help command to see a list of options.

Conclusion

The inxi command is a useful tool for understanding your computer system. It provides detailed information about your system’s hardware, software, and settings.

Tìm Hiểu Hệ Thống Máy Tính Bằng Lệnh Inxi – Hướng Dẫn Đầy Đủ và Chi Tiết

Leave a Reply

All in one