Tìm hiểu về chuỗi trong lập trình Python

Tiếng Việt

Trong lập trình Python, chuỗi là một tập hợp các ký tự. Chuỗi được sử dụng để đại diện cho văn bản, chẳng hạn như tên, địa chỉ, hoặc thông tin mô tả. Chuỗi được đánh dấu bằng dấu nháy đơn (‘) hoặc dấu nháy kép (“).

Cách tạo chuỗi

Có hai cách để tạo chuỗi trong Python:

Sử dụng dấu nháy đơn:

Python

chuoi_don = ‘Python là một ngôn ngữ lập trình’

Use code with caution. Learn more

content_copy

Sử dụng dấu nháy kép:

Python

chuoi_kep = “Python is a programming language”

Use code with caution. Learn more

content_copy

Kiểu dữ liệu của chuỗi

Trong Python, chuỗi là một kiểu dữ liệu bất biến. Điều này có nghĩa là một khi chuỗi được tạo, nó không thể thay đổi được.

Các phép toán trên chuỗi

Python hỗ trợ một số phép toán cơ bản trên chuỗi, bao gồm:

Phép nối:

Python

chuoi1 = “Python”

chuoi2 = ” là một ngôn ngữ lập trình”

chuoi_noi = chuoi1 + chuoi2

Use code with caution. Learn more

content_copy

Python

>> chuoi_noi

‘Python là một ngôn ngữ lập trình’

Use code with caution. Learn more

content_copy

Phép cắt:

Python

chuoi = “Python là một ngôn ngữ lập trình”

chuoi_cat = chuoi[0:5]

Use code with caution. Learn more

content_copy

Python

>> chuoi_cat

‘Python’

Use code with caution. Learn more

content_copy

Phép tìm kiếm:

Python

chuoi = “Python là một ngôn ngữ lập trình”

chuoi_tim = chuoi.find(“là”)

Use code with caution. Learn more

content_copy

Python

>> chuoi_tim

3

Use code with caution. Learn more

content_copy

Phép thay thế:

Python

chuoi = “Python là một ngôn ngữ lập trình”

chuoi_thay_the = chuoi.replace(“Python”, “Java”)

Use code with caution. Learn more

content_copy

Python

>> chuoi_thay_the

‘Java là một ngôn ngữ lập trình’

Use code with caution. Learn more

content_copy

Các hàm trên chuỗi

Python hỗ trợ một số hàm cơ bản trên chuỗi, bao gồm:

Hàm len(): trả về độ dài của chuỗi.

Hàm upper(): chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành chữ hoa.

Hàm lower(): chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành chữ thường.

Hàm capitalize(): chuyển đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ hoa.

Hàm title(): chuyển đổi tất cả các ký tự đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi thành chữ hoa.

Hàm strip(): loại bỏ các khoảng trắng thừa ở đầu và cuối chuỗi.

Hàm lstrip(): loại bỏ các khoảng trắng thừa ở đầu chuỗi.

Hàm rstrip(): loại bỏ các khoảng trắng thừa ở cuối chuỗi.

Ví dụ

Python

chuoi = “Python là một ngôn ngữ lập trình”

 

# Trả về độ dài của chuỗi

print(len(chuoi))

 

# Chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành chữ hoa

chuoi_hoa = chuoi.upper()

print(chuoi_hoa)

 

# Chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành chữ thường

chuoi_thuong = chuoi.lower()

print(chuoi_thuong)

 

# Chuyển đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ hoa

chuoi_dau_hoa = chuoi.capitalize()

print(chuoi_dau_hoa)

 

# Chuyển đổi tất cả các ký tự đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi thành chữ hoa

chuoi_tieu_de = chuoi.title()

print(chuoi_tieu_de)

 

# Loại bỏ các khoảng trắng thừa ở đầu và cuối chuỗi

chuoi_loai_bo = chuoi.strip()

print(chuoi_loai_bo)

 

# Loại bỏ các khoảng trắng thừa ở đầu chuỗi

chuoi_loai_bo_dau = chuoi.lstrip()

print(chuoi_loai_bo_dau)

 

# Loại bỏ các khoảng trắng thừa ở cuối chuỗi

chuoi_loai_bo_cuoi = chuoi.rstrip()

print(chuoi_loai_bo_cuoi)

Use code with caution. Learn more

content_copy

Kết luận

Chuỗi là một kiểu dữ liệu quan trọng

Tìm Hiểu Về Chuỗi trong Lập Trình Python

Leave a Reply

All in one