Title: Tips on Preventing and Combating HIJACK on Amazon

Tiêu đề: Tip cách ngăn ngừa và phòng chống HIJACK trên Amazon

Introduction (Giới thiệu):

Amazon là một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất trên thế giới, thu hút hàng triệu người bán và mua hàng hàng ngày. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất mà các người bán trên Amazon phải đối mặt là hiện tượng HIJACK. HIJACK xảy ra khi người khác cố gắng bán sản phẩm của bạn trái phép trên trang Amazon của họ. Điều này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp một số gợi ý hữu ích để ngăn ngừa và phòng chống HIJACK trên Amazon.

Body (Nội dung):

 1. Theo dõi sản phẩm của bạn (Monitor Your Products)
 2. English: Regularly monitor your product listings to detect any unauthorized changes or additions. Amazon provides tools like Brand Registry and Amazon Brand Analytics to help you keep an eye on your listings and brand integrity.
 3. Vietnamese: Thường xuyên kiểm tra các danh sách sản phẩm của bạn để phát hiện bất kỳ thay đổi hoặc thêm mới không được ủy quyền. Amazon cung cấp các công cụ như Brand Registry và Amazon Brand Analytics để giúp bạn theo dõi danh sách và tính uy tín của thương hiệu của bạn.
 4. 2. Bảo vệ tài khoản của bạn (Secure Your Account)
 5. English: Strengthen the security of your Amazon seller account by enabling two-factor authentication (2FA) and regularly updating your password. Avoid sharing your account credentials with anyone and be cautious of phishing attempts.
 6. Vietnamese: Tăng cường bảo mật cho tài khoản người bán Amazon của bạn bằng cách kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) và thường xuyên thay đổi mật khẩu. Tránh chia sẻ thông tin đăng nhập tài khoản với bất kỳ ai và cẩn trọng trước các cuộc tấn công lừa đảo.
 7. 3. Sử dụng Brand Registry (Utilize Brand Registry)
 8. English: Enrolling in Amazon’s Brand Registry program gives you more control over your brand’s product listings and helps prevent HIJACK by allowing you to report and remove unauthorized sellers more easily.
 9. Vietnamese: Tham gia chương trình Brand Registry của Amazon giúp bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các danh sách sản phẩm của thương hiệu của bạn và giúp ngăn chặn HIJACK bằng cách cho phép bạn báo cáo và loại bỏ các người bán không được ủy quyền một cách dễ dàng hơn.
 10. 4. Theo dõi giá cả và phản ứng nhanh chóng (Monitor Prices and React Swiftly)
 11. English: Keep an eye on the prices of your products and be ready to react if you notice unauthorized sellers undercutting your prices. Competitive pricing and fast response can deter hijackers.
 12. Vietnamese: Theo dõi giá của sản phẩm của bạn và sẵn sàng phản ứng nếu bạn nhận thấy các người bán không được ủy quyền giảm giá sản phẩm của bạn. Giá cả cạnh tranh và phản ứng nhanh chóng có thể ngăn chặn các kẻ tấn công.
 13. Conclusion (Kết luận):
 14. HIJACK trên Amazon có thể gây ra nhiều rắc rối cho doanh nghiệp của bạn, nhưng với những biện pháp phòng chống thích hợp, bạn có thể bảo vệ thương hiệu và sản phẩm của mình. Hãy tuân theo các gợi ý trên để duy trì sự an toàn và uy tín của bạn trên nền tảng thương mại điện tử lớn này.
Tip cách ngăn ngừa và phòng chống HIJACK trên Amazon

Leave a Reply

All in one