Cách sử dụng GoLogin với Google Chrome

Tiếng Việt

GoLogin là một trình duyệt ảo cho phép bạn ẩn và kiểm soát dấu vân tay kỹ thuật số của mình. Điều này có nghĩa là bạn có thể giả mạo tất cả các thông số mà các trang web có thể nhìn thấy, chẳng hạn như hệ điều hành, trình duyệt, ngôn ngữ, vị trí, v.v. Bằng cách che các cài đặt này, bạn có thể bắt chước danh tính Internet thực để qua mặt các hệ thống chống gian lận.

Để sử dụng GoLogin với Google Chrome, bạn cần thực hiện các bước sau:

Tải xuống và cài đặt GoLogin.

Khởi chạy GoLogin và tạo một hồ sơ mới.

Trong hồ sơ mới, chọn “Google Chrome” làm trình duyệt.

Cài đặt các cài đặt cho hồ sơ của bạn. Điều này bao gồm việc chọn hệ điều hành, trình duyệt, ngôn ngữ, vị trí, v.v.

Mở Google Chrome từ GoLogin.

Khi bạn đã mở Google Chrome từ GoLogin, bạn sẽ được giả mạo danh tính của một người dùng thực với các cài đặt bạn đã chọn. Điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập các trang web và ứng dụng mà bạn có thể không thể truy cập nếu không có GoLogin.

Dưới đây là một số mẹo sử dụng GoLogin với Google Chrome:

Sử dụng GoLogin để đăng nhập vào nhiều tài khoản cùng một lúc. Điều này có thể hữu ích cho các hoạt động như tiếp thị liên kết và tiếp thị đám đông.

Sử dụng GoLogin để truy cập các trang web và ứng dụng bị hạn chế địa lý.

Sử dụng GoLogin để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Bằng cách ẩn dấu vân tay kỹ thuật số của mình, bạn có thể ngăn các trang web theo dõi hoạt động của bạn.

Tiếng Anh

GoLogin is a virtual browser that allows you to hide and control your digital fingerprint. This means you can spoof all the parameters that websites can see, such as operating system, browser, language, location, etc. By hiding these settings, you can mimic a real-world internet identity to bypass anti-fraud systems.

To use GoLogin with Google Chrome, you need to follow these steps:

Download and install GoLogin.

Launch GoLogin and create a new profile.

In the new profile, select “Google Chrome” as the browser.

Set the settings for your profile. This includes choosing the operating system, browser, language, location, etc.

Open Google Chrome from GoLogin.

When you have opened Google Chrome from GoLogin, you will be spoofed as a real-world user with the settings you have chosen. This means you can access websites and applications that you may not be able to access without GoLogin.

Here are some tips for using GoLogin with Google Chrome:

Use GoLogin to log in to multiple accounts at the same time. This can be useful for activities such as affiliate marketing and social media marketing.

Use GoLogin to access websites and applications that are restricted by geography.

Use GoLogin to protect your privacy. By hiding your digital fingerprint, you can prevent websites from tracking your activity.

Tool free: Cách sử dụng gologin với

Leave a Reply

All in one