Sau đây là hướng dẫn quá dễ hiểu, đọc hiểu liền:

Phần 1. Cài đặt Tools:

  • Bước 1: Tạo một tài khoản bất kỳ và truy cập vào API Documentation từ menu chính. Tạo một Token mới và sao chép nó.
  • Bước 2: Dán API Token vào mục tương ứng.
  • Bước 3: Chuyển sang tab Download Profiles và chọn nơi lưu trữ profiles.

 

Phần 2. Sử dụng Tools:

  • Bước 1: Tạo Profiles Gologin bằng cách thủ công hoặc tự động.
  • Bước 2: Nếu tạo tự động, cần chú ý đến việc sử dụng proxy và cấu hình các thông số khác như Max Profiles, Platform và Canvas.
  • Bước 3: Sau khi tạo xong, chuyển sang tab Download Profiles để tải về các profiles.

Phần 3. Quản lý profiles:

  • Truy cập vào tab Manager Profiles Offline để quản lý các profiles đã tải về.
  • Có thể thay đổi thông tin của profiles như tên, proxy và ghi chú.
  • Có thể xóa các profiles không cần thiết.

 

Tool quản lý profiles Gologin offline miễn phí, tự động tạo profile gologin, tự động download profiles gologin và quản lý

Leave a Reply

All in one