Tự động sắp xếp dữ liệu trong Excel

English

How to automatically sort data in Excel

Excel has a built-in feature that allows you to automatically sort data in a range or table. This can be a helpful way to organize your data and make it easier to find the information you need.

To automatically sort data in Excel, follow these steps:

Select the range or table that you want to sort.

On the Data tab, in the Sort & Filter group, click Sort.

In the Sort dialog box, select the column that you want to sort by.

In the Sort by drop-down list, select the type of data that you want to sort by.

In the Order drop-down list, select Ascending or Descending to specify the order in which you want the data to be sorted.

Click OK.

For example, if you have a range of data that includes names, you can sort the data by the first name by following these steps:

Select the range of data.

On the Data tab, in the Sort & Filter group, click Sort.

In the Sort dialog box, select A in the Sort by drop-down list.

In the Order drop-down list, select Ascending.

Click OK.

The data will be sorted by the first name in ascending order.

You can also use the Sort dialog box to sort data by multiple columns. To do this, select the columns that you want to sort by in the Sort by drop-down list. The order in which you select the columns will determine the order in which the data is sorted.

In addition to the Sort dialog box, you can also use the Sort & Filter buttons on the Data tab to sort data. To sort data using the Sort & Filter buttons, follow these steps:

Select the range or table that you want to sort.

On the Data tab, in the Sort & Filter group, click the Sort Ascending or Sort Descending button.

The data will be sorted in ascending or descending order by the first column in the range or table.

Tiếng Việt

Cách sắp xếp dữ liệu tự động trong Excel

Excel có tính năng tích hợp cho phép bạn sắp xếp dữ liệu tự động trong một phạm vi hoặc bảng. Đây có thể là một cách hữu ích để tổ chức dữ liệu của bạn và làm cho việc tìm thông tin bạn cần dễ dàng hơn.

Để sắp xếp dữ liệu tự động trong Excel, hãy làm theo các bước sau:

Chọn phạm vi hoặc bảng mà bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp và lọc, bấm Sắp xếp.

Trong hộp thoại Sắp xếp, chọn cột mà bạn muốn sắp xếp theo.

Trong danh sách thả xuống Sắp xếp theo, chọn loại dữ liệu mà bạn muốn sắp xếp theo.

Trong danh sách Thứ tự, chọn Tăng dần hoặc Giảm dần để chỉ định thứ tự mà bạn muốn dữ liệu được sắp xếp.

Bấm OK.

Ví dụ: nếu bạn có một phạm vi dữ liệu bao gồm tên, bạn có thể sắp xếp dữ liệu theo tên đệm theo các bước sau:

Chọn phạm vi dữ liệu.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp và lọc, bấm Sắp xếp.

Trong hộp thoại Sắp xếp, chọn A trong danh sách thả xuống Sắp xếp theo.

Trong danh sách Thứ tự, chọn Tăng dần.

Bấm OK.

Dữ liệu sẽ được sắp xếp theo tên đệm theo thứ tự tăng dần.

Bạn cũng có thể sử dụng hộp thoại Sắp xếp để sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột. Để thực hiện việc này, hãy chọn các cột mà bạn muốn sắp xếp theo trong danh sách thả xuống Sắp xếp theo. Thứ tự mà bạn chọn các cột sẽ xác định thứ tự mà dữ liệu được s

Tự động sắp xếp theo định dạng yêu cầu:

Leave a Reply

All in one