Bí quyết thành thạo CMD: 7 lệnh hữu ích mà người dùng IT nên biết

Tiếng Việt

Command Prompt (CMD) là một công cụ dòng lệnh mạnh mẽ được tích hợp sẵn trên các hệ điều hành Windows. CMD cho phép người dùng thực hiện các tác vụ quản trị hệ thống, điều hướng hệ thống tệp và chạy các ứng dụng.

Dưới đây là 7 lệnh CMD hữu ích mà người dùng IT nên biết:

Lệnh pwd: Lệnh pwd hiển thị đường dẫn thư mục hiện tại.

C:\Users\[tên người dùng]> pwd

 

C:\Users\[tên người dùng]

Lệnh cd: Lệnh cd được sử dụng để thay đổi thư mục làm việc hiện tại.

C:\Users\[tên người dùng]> cd [tên thư mục]

Lệnh ls: Lệnh ls hiển thị nội dung của một thư mục.

C:\Users\[tên người dùng]> ls

 

[danh sách các tệp và thư mục]

Lệnh copy: Lệnh copy được sử dụng để sao chép một tệp hoặc thư mục.

C:\Users\[tên người dùng]> copy [tên tệp hoặc thư mục] [đường dẫn đích]

Lệnh move: Lệnh move được sử dụng để di chuyển một tệp hoặc thư mục.

C:\Users\[tên người dùng]> move [tên tệp hoặc thư mục] [đường dẫn đích]

Lệnh del: Lệnh del được sử dụng để xóa một tệp hoặc thư mục.

C:\Users\[tên người dùng]> del [tên tệp hoặc thư mục]

Lệnh help: Lệnh help hiển thị trợ giúp cho một lệnh cụ thể.

C:\Users\[tên người dùng]> help [tên lệnh]

Bằng cách nắm vững các lệnh CMD này, bạn có thể quản lý hệ thống Windows của mình một cách hiệu quả hơn.

English

Command Prompt (CMD) is a powerful command-line tool that is built into Windows operating systems. CMD allows users to perform system administration tasks, navigate the file system, and run applications.

Here are 7 useful CMD commands that IT users should know:

The pwd command: The pwd command displays the current directory path.

C:\Users\[username]> pwd

 

C:\Users\[username]

The cd command: The cd command is used to change the current working directory.

C:\Users\[username]> cd [directory name]

The ls command: The ls command displays the contents of a directory.

C:\Users\[username]> ls

 

[list of files and directories]

The copy command: The copy command is used to copy a file or directory.

C:\Users\[username]> copy [file or directory name] [destination path]

The move command: The move command is used to move a file or directory.

C:\Users\[username]> move [file or directory name] [destination path]

The del command: The del command is used to delete a file or directory.

C:\Users\[username]> del [file or directory name]

The help command: The help command displays help for a specific command.

C:\Users\[username]> help [command name]

By mastering these CMD commands, you can more effectively manage your Windows system.

Tựa đề: Bí quyết thành thạo CMD: 7 Lệnh Hữu Ích Mà Người Dùng IT Nên Biết

Leave a Reply

All in one