Hướng dẫn Tạo Web Server trên VPS với Hostvn Script: Bước Đơn Giản và Hiệu Quả

Tiếng Việt

VPS là một máy chủ ảo được chia sẻ tài nguyên từ một máy chủ vật lý. VPS cho phép bạn chạy các ứng dụng web, máy chủ email và các dịch vụ khác trên máy chủ riêng của mình.

Hostvn Script là một script được viết bằng shell dùng để cài đặt LEMP Stack (Nginx – MariaDB – PHP-FPM) trên Ubuntu. LEMP Stack là một bộ phần mềm phổ biến để chạy các ứng dụng web.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo web server trên VPS với Hostvn Script.

Yêu cầu

Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần:

Một VPS với hệ điều hành Ubuntu

Một tên miền đã đăng ký

Một tài khoản SSH truy cập vào VPS

Cách thực hiện

Kết nối SSH vào VPS của bạn.

Chạy lệnh sau để cài đặt Hostvn Script:

apt install hostvn-script

Chạy lệnh sau để khởi chạy Hostvn Script:

hostvn

Làm theo hướng dẫn của Hostvn Script để cài đặt LEMP Stack.

Sau khi cài đặt LEMP Stack thành công, bạn có thể truy cập trang web của mình bằng cách nhập địa chỉ IP hoặc tên miền của VPS vào trình duyệt web.

Thêm tên miền

Để thêm tên miền vào VPS của bạn, bạn cần trỏ tên miền về IP của VPS. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng dịch vụ DNS của nhà cung cấp dịch vụ tên miền của mình.

Cài đặt SSL

Để bảo mật trang web của bạn, bạn nên cài đặt chứng chỉ SSL. Bạn có thể cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí bằng cách sử dụng Let’s Encrypt.

Tùy chỉnh web server

Bạn có thể tùy chỉnh web server của mình bằng cách chỉnh sửa các file cấu hình. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn của Nginx, MariaDB và PHP-FPM.

Kết luận

Hostvn Script là một cách đơn giản và hiệu quả để tạo web server trên VPS. Bằng cách làm theo hướng dẫn này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thiết lập một trang web trên VPS của mình.

English

VPS is a virtual private server that is shared from a physical server. VPS allows you to run web applications, email servers, and other services on your own private server.

Hostvn Script is a shell script that is used to install LEMP Stack (Nginx – MariaDB – PHP-FPM) on Ubuntu. LEMP Stack is a popular software stack for running web applications.

This article will guide you on how to create a web server on VPS with Hostvn Script.

Requirements

To follow this guide, you will need:

A VPS with Ubuntu operating system

A registered domain name

An SSH account to access the VPS

Instructions

Connect to your VPS via SSH.

Run the following command to install Hostvn Script:

apt install hostvn-script

Run the following command to start Hostvn Script:

hostvn

Follow the instructions of Hostvn Script to install LEMP Stack.

After LEMP Stack is installed successfully, you can access your website by entering the IP address or domain name of your VPS into a web browser.

Add a domain

To add a domain to your VPS, you need to point the domain to the IP address of your VPS. You can do this by using the DNS service of your domain name provider.

Install SSL

To secure your website, you should install an SSL certificate. You can install a free SSL certificate using Let’s Encrypt.

Customize the web server

You can customize your web server by editing the configuration files. For more information, you can refer to the Nginx, MariaDB, and PHP-FPM documentation.

Conclusion

Hostvn Script is a simple and effective way to create a web server on VPS. By following the instructions in this article, you can quickly and easily set up a website on your VPS.

Tựa đề: Hướng dẫn Tạo Web Server trên VPS với Hostvn Script: Bước Đơn Giản và Hiệu Quả

Leave a Reply

All in one